กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง450,086.81365,303.0018.8 %5.011,182.788,973.8419.8 %5.0
รวม 450,087 365,303 18.84 % 11,183 8,974 19.75 %