สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี639,870.38395,036.0038.3 %5.07,702.80872.7988.7 %5.0
รวม 639,870 395,036 38.26 % 7,703 873 88.67 %