กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 142,369.5388,413.0037.9 %5.05,889.331,055.6482.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่136,279.9585,760.0037.1 %5.04,690.961,090.1076.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน37,783.8128,453.0024.7 %5.02,658.56811.3069.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น124,099.7678,295.0036.9 %5.03,314.81714.1578.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,468.7524,176.0079.4 %5.01,138.41523.4554.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา93,951.1546,586.0050.4 %5.01,945.28484.6475.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี58,947.1531,504.0046.6 %5.02,178.69480.1778.0 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี743,029.94932,000.00-25.4 %0.04,577.982,315.7649.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่94,657.3977,680.0017.9 %5.04,163.99291.7593.0 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี151,135.94264,000.00-74.7 %0.01,812.321,446.9820.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี166,240.19228,166.00-37.3 %0.01,561.57714.8854.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี164,502.77381,327.00-131.8 %0.02,130.852,281.10-7.1 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง148,604.00183,382.00-23.4 %0.02,620.01487.0281.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี176,483.6464,089.2163.7 %5.02,667.72714.9673.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี224,589.94224,459.000.1 %0.52,610.231,016.3561.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี148,556.36274,150.00-84.5 %0.03,885.89655.1483.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,238,452.302,324,902.00-87.7 %0.09,667.631,048.0089.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง35,038.7823,292.0033.5 %5.01,778.85232.6086.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน857,978.81807,000.005.9 %2.55,378.991,330.9575.3 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์184,774.03294,720.00-59.5 %0.01,668.701,505.659.8 %4.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี24,855.1218,492.0025.6 %5.01,338.10194.3085.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา298,590.03543,818.00-82.1 %0.02,006.60430.6678.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา82,106.2661,000.0025.7 %5.0423.9377.1081.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ357,650.44345,260.003.5 %1.54,563.86659.7985.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง123,812.91150,732.13-21.7 %0.0505.43612.60-21.2 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,821,275.80935,000.0048.7 %5.04,070.00591.9185.5 %5.0
รวม 7,753,235 8,516,656 -9.85 % 79,249 21,767 72.53 %