กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 136,709.00135,179.001.1 %0.56,008.14528.8691.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,063.057,114.14-0.7 %0.02,507.941,269.9649.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)7,708.908,615.12-11.8 %0.02,280.07541.5076.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,443.597,615.00-18.2 %0.02,225.281,661.5525.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา4,922.965,551.00-12.8 %0.01,762.56124.9792.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,963.607,419.536.8 %3.01,945.0079.8095.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,068.155,975.681.5 %0.52,207.52266.0088.0 %5.0
รวม 176,879 177,469 -0.33 % 18,937 4,473 76.38 %