สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 112,551.62101,677.009.7 %4.56,392.72847.4786.7 %5.0
รวม 112,552 101,677 9.66 % 6,393 847 86.74 %