กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ111,021.5055,007.0050.5 %5.05,213.97964.5481.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี2,012.522,460.80-22.3 %0.02,717.21131.2395.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,783.993,231.0014.6 %5.0380.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี4,110.053,603.0012.3 %5.0539.39161.5070.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,084.6010,557.00-158.5 %0.02,475.65179.1092.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น6,174.758,191.92-32.7 %0.02,788.40689.2475.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,647.986,412.1316.2 %5.01,140.06125.7389.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,486.076,188.52-77.5 %0.02,620.3375.7397.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,499.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,745.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,286.656,024.00-40.5 %0.0884.23130.9285.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,548.635,184.80-46.1 %0.03,458.72121.7996.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)9,954.229,336.006.2 %3.0957.10198.0079.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี17,003.6716,929.140.4 %0.52,117.76416.8180.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี10,324.6814,841.00-43.7 %0.01,746.51272.1184.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง15,156.5130,210.90-99.3 %0.02,064.83290.6985.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี20,100.0512,125.6039.7 %5.01,455.39136.2590.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี22,886.0617,493.7423.6 %5.01,526.18276.3281.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี22,286.8627,624.00-23.9 %0.01,163.51227.5980.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี23,141.4924,034.00-3.9 %0.01,203.55124.9989.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี20,436.7522,009.00-7.7 %0.01,042.36201.8480.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี28,855.2422,107.0023.4 %5.01,216.79279.3077.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,880.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,008.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงไม่ครบ15,774.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ196.26ประเมินไม่ได้0.5
รวม 340,302 303,571 10.79 % 36,332 5,004 86.23 %