กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว619,334.0655,944.0091.0 %5.05,138.93887.5782.7 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี3,024.1510,163.15-236.1 %0.01,915.66315.0083.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,061.276,514.62-7.5 %0.02,853.83354.0587.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน3,581.077,409.47-106.9 %0.01,573.78225.5885.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี4,112.418,347.00-103.0 %0.0754.69164.3578.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ4,150.089,321.47-124.6 %0.02,445.44631.3774.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา3,144.808,066.00-156.5 %0.02,480.82271.7089.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง34,203.0510,329.5269.8 %5.02,544.16264.0089.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา3,330.4317,014.89-410.9 %0.02,342.82115.0095.1 %5.0
รวม 680,941 133,110 80.45 % 22,050 3,229 85.36 %