สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ครบ376,190.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ19,462.33ประเมินไม่ได้0.5
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.02,949.60336.2288.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบ142,586.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบ104,625.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ10,806.43ประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ไม่ครบ39,767.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,299.20ประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)45,217.8326,636.0041.1 %5.07,978.607,294.768.6 %4.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 111,370.2081,000.0027.3 %5.011,102.192,656.9376.1 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 1,013,878.9092,727.0090.9 %5.020,975.687,570.5063.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 20,411.079,523.0053.3 %5.02,458.00574.9776.6 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) ไม่ครบ18,130.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ475.87ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 834,914.382,162,907.00-159.1 %0.02,486.173,526.58-41.8 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) ไม่ครบ359,450.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,235.32ประเมินไม่ได้0.5
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ434.66ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) 24,417.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,458.371,404.1378.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,850.584,596.0066.8 %5.01,046.141,475.30-41.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) ไม่ครบ37,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ10,875.55ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 64,193.66161,000.00-150.8 %0.07,565.735,342.5529.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 32,310.3722,000.0031.9 %5.05,216.422,079.0460.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 16,475.3418,041.00-9.5 %0.03,283.402,346.1228.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,129.37ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)29,665.4229,960.00-1.0 %0.04,769.96768.5083.9 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) ไม่ครบ91,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,615.59ประเมินไม่ได้0.5
กองกฎหมาย14,708.170.00100.0 %5.02,348.76878.9262.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) ไม่ครบ29,733.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ739.80ประเมินไม่ได้0.5
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.51,310.93535.7259.1 %5.0
กองคดีอาญา17,731.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,184.89481.8977.9 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) ไม่ครบ12,018.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,233.28ประเมินไม่ได้0.5
กองตำรวจสื่อสารไม่ครบ156,337.63ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,446.25ประเมินไม่ได้0.5
กองทะเบียนประวัติอาชญากร48,023.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,537.181,335.3184.4 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ907.75ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1ไม่ครบ28,853.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,937.60ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ไม่ครบ4,759.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,825.68ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4ไม่ครบ18,808.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ4,945.95ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5ไม่ครบ11,369.43ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,859.56ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6ไม่ครบ14,364.95ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,735.55ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจจราจร57,961.37163,000.00-181.2 %0.020,005.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง31,119.2641,458.00-33.2 %0.05,818.427,994.95-37.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,940.1820,183.00-1.2 %0.02,231.233,160.46-41.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 19,486.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,447.437,794.50-126.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบ18,562.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ7,883.86ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบ46,692.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจน้ำ123,178.3890,154.4726.8 %5.048,095.87205,764.23-327.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)37,712.7549,797.09-32.0 %0.010,596.757,834.9726.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ77,912.6173,859.095.2 %2.510,411.108,485.1818.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1ไม่ครบ64,943.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ20,046.33ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3ไม่ครบ56,566.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ7,785.18ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบ179,182.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ16,336.45ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบ32,927.60ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,473.38ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ครบ24,559.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ12,299.41ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ครบ22,020.67ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,796.68ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ43,427.5241,807.003.7 %1.520,731.331,408.0893.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 75,805.6533,628.1955.6 %5.012,679.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบ16,376.83ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,413.06ประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.60,190.2883,324.15-38.4 %0.02,677.1537,903.45-1,315.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.56,960.6761,338.00-7.7 %0.09,882.566,117.2738.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่ครบ25,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ10,188.57ประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชี(กช.สงป.)ไม่ครบ9,390.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.51,927.381,762.518.6 %4.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.53,665.983,340.728.9 %4.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง54,341.4156,392.00-3.8 %0.0406,740.341,488.2499.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ12,058.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,681.5812,617.51-650.3 %0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ390,725.66ประเมินไม่ได้0.5
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.54,178.601,189.5171.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.20,060.8523,166.00-15.5 %0.03,422.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองอัตรากำลัง สกพ.11,949.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,271.92646.7249.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.ไม่ครบ6,917.70ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ8,242.57ประเมินไม่ได้0.5
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ตชด.ภาค 251,839.5939,889.3023.1 %5.03,811.132,486.0534.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 337,274.9927,046.9027.4 %5.072,229.835,214.7092.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 433,446.3620,944.2737.4 %5.05,061.063,517.2530.5 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,296.9433,842.0040.9 %5.05,967.8421,817.82-265.6 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.39,168.4519,980.0049.0 %5.07,197.162,237.1168.9 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,353.1420,458.8756.8 %5.011,433.3512,142.67-6.2 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางไม่ครบ80,033.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ741.80ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 137,488.0739,744.00-6.0 %0.014,112.31408.2297.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1023,553.8237,638.00-59.8 %0.090,904.65434.0099.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,635.2741,552.31-111.6 %0.025,274.622,526.0290.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 367,874.0625,380.0062.6 %5.029,768.31935.0096.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4185,587.9819,861.0089.3 %5.073,519.10367.7799.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 528,538.1215,806.0044.6 %5.08,188.65745.0090.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 26,950.8719,528.0027.5 %5.08,603.50119.4198.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,474.1711,684.40-11.6 %0.040,755.50430.5598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 816,928.4428,053.69-65.7 %0.048,339.761,799.8896.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,565.6815,390.00-33.1 %0.05,667.15840.5585.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 3,535,875 3,763,296 0.00 % 1,074,864 402,138 0.00 %