สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 120,969.30125,120.00-3.4 %0.05,833.05231.7596.0 %5.0
รวม 120,969 125,120 -3.43 % 5,833 232 96.03 %