กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 158,918.48129,819.0018.3 %5.07,118.11547.8092.3 %5.0
รวม 158,918 129,819 18.31 % 7,118 548 92.30 %