กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 187,155.95124,000.0033.7 %5.05,542.27814.2285.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์178,690.5593,406.3047.7 %5.03,148.40457.2885.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์65,147.7544,026.0032.4 %5.01,415.17598.9257.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์152,391.55119,961.0021.3 %5.03,929.68837.4778.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์159,890.9275,304.0052.9 %5.02,509.34918.5563.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์83,914.7251,758.0038.3 %5.02,927.68401.4886.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์153,968.0986,120.0044.1 %5.01,607.48286.5982.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์93,684.6464,783.0030.8 %5.02,256.201,010.6055.2 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์235,985.56155,832.0034.0 %5.05,723.001,586.2072.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,410.9963,755.0035.9 %5.0539.90310.5542.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา657,544.00506,060.0023.0 %5.04,669.27796.4882.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง282,593.28144,368.6648.9 %5.05,501.27522.8490.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์298,979.06127,027.0057.5 %5.04,832.661,103.1077.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์196,163.63156,681.0020.1 %5.01,911.61835.8956.3 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา486,558.09339,330.0030.3 %5.07,259.721,230.9183.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์118,590.6558,316.0050.8 %5.04,859.52151.5596.9 %5.0
สถาบันราชานุกูล163,631.5268,352.0058.2 %5.0491.10297.0439.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27,243.7618,070.0033.7 %5.01,997.6539.8498.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,090.391.0099.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์19,359.7512,163.0037.2 %5.03,008.49189.2793.7 %5.0
รวม 3,660,905 2,309,313 36.92 % 65,221 12,390 81.00 %