กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์867,921.441,082,000.00-24.7 %0.08,349.252,194.6473.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย36,160.1519,128.6947.1 %5.012,640.88313.5097.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต29,291.1115,664.1646.5 %5.01,033.09192.0081.4 %5.0
รวม 933,373 1,116,793 -19.65 % 22,023 2,700 87.74 %