กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 157,059.34111,207.9029.2 %5.05,789.28957.3683.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่145,052.8987,280.0039.8 %5.05,274.08712.0586.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน39,371.8330,981.0021.3 %5.02,456.30919.1062.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น141,910.3869,425.0051.1 %5.03,286.15435.9086.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี124,764.4926,272.0078.9 %5.01,299.33342.0073.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา99,998.1054,508.0045.5 %5.02,316.73142.0393.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี60,366.1030,505.0049.5 %5.02,178.69108.4595.0 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี726,346.25908,000.00-25.0 %0.04,097.141,933.2352.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่85,941.8963,320.0026.3 %5.04,103.69152.0096.3 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี154,324.63186,640.00-20.9 %0.01,363.441,013.5725.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี139,074.83210,102.00-51.1 %0.01,449.93663.3854.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี168,197.00394,769.00-134.7 %0.02,071.921,260.5039.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง153,700.81193,918.00-26.2 %0.02,601.20442.7583.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี179,587.5265,045.4263.8 %5.02,698.03472.0582.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี239,724.66207,311.0013.5 %5.02,677.90520.2980.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี144,061.05271,858.00-88.7 %0.03,736.15269.2592.8 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,082,892.602,347,136.00-116.7 %0.08,362.60898.0089.3 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง38,069.7025,385.0033.3 %5.01,731.65196.5088.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน801,557.50775,000.003.3 %1.54,331.501,056.4075.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์182,793.41283,844.00-55.3 %0.01,307.331,275.482.4 %1.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,087.3914,524.0031.1 %5.01,338.10334.5075.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา282,725.69540,113.00-91.0 %0.01,565.16252.9383.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา70,553.5664,000.009.3 %4.5408.5871.1082.6 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ356,481.00369,825.00-3.7 %0.04,212.25554.9186.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง69,938.370.00100.0 %5.0510.43217.5557.4 %5.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,255,827.30894,000.0028.8 %5.04,027.04465.4988.4 %5.0
รวม 6,851,470 8,224,970 -20.05 % 75,195 15,667 79.17 %