กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ25,813.20ประเมินไม่ได้0.5
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)323,617.88324,445.00-0.3 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)792,543.06524,650.3133.8 %5.023,595.6419,579.8517.0 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบ120,390.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)157,900.09101,128.5036.0 %5.07,224.423,205.3055.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)134,752.8656,138.0058.3 %5.05,642.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,560.9821,909.0020.5 %5.01,596.28330.0079.3 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)124,576.12106,743.0014.3 %5.06,242.641,833.5570.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)577,020.63356,759.7238.2 %5.011,828.9223,052.80-94.9 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,883,766.80197,455.0089.5 %5.09,728.884,274.7556.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)140,525.2285,218.0039.4 %5.06,767.927,550.05-11.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)414,680.25344,670.0016.9 %5.013,983.933,855.1072.4 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)178,673.88121,388.0032.1 %5.06,671.002,890.5056.7 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,267,631.901,108,447.9012.6 %5.029,001.6516,789.2542.1 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)154,764.47112,909.0027.0 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,965,567.901,436,993.4026.9 %5.037,492.4614,681.4060.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)6,134,517.003,108,120.0049.3 %5.0110,477.604,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)355,274.38183,766.0248.3 %5.013,433.986,648.8550.5 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)818,120.31573,381.0029.9 %5.014,273.428,194.7042.6 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39989,221.31741,174.6325.1 %5.016,950.125,327.1568.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)588,849.69797,047.06-35.4 %0.022,369.7324,057.90-7.5 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)918,590.94488,824.5946.8 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)132,410.3432,624.0075.4 %5.05,314.02142.5097.3 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)98,119.6714,265.0085.5 %5.05,173.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)105,775.1955,354.0047.7 %5.05,142.062,415.6053.0 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)999,201.19821,559.0017.8 %5.018,204.5415,201.2516.5 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)406,292.34287,243.0029.3 %5.06,960.336,188.5011.1 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,505,727.00943,730.0037.3 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบ278,234.47ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,226,512.101,425,618.40-16.2 %0.07,340.687,151.802.6 %1.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,139,396.50826,179.6927.5 %5.03,375.302,651.0021.5 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.119,966.2035,002.6170.8 %5.02,439.741,144.0053.1 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.104,194.2730,749.7170.5 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.43,769.1531,916.0027.1 %5.01,314.37332.5074.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,905,358.801,099,078.0042.3 %5.061,554.7816,248.1573.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบ263,207.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1399,402.34197,124.1350.6 %5.07,256.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.168,704.8677,693.0053.9 %5.03,451.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.35,337.3323,559.5633.3 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.186,838.2565,932.0164.7 %5.04,181.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2518,020.91288,946.5644.2 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.3981,522.00630,431.7535.8 %5.015,830.0419,783.10-25.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)82,488.6730,911.0062.5 %5.01,583.541,305.0017.6 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.61,241.758,863.2285.5 %5.01,236.44900.0027.2 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.47,105.135,534.0188.3 %5.01,146.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)209,237.2768,995.0067.0 %5.06,644.332,506.5562.3 %5.0
พล.ร.11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)955,622.50225,453.3476.4 %5.018,227.9410,352.3043.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.144,656.4564,752.0155.2 %5.02,956.920.00100.0 %5.0
พัน.สท.47,137.0924,194.4048.7 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)ไม่ครบ364,964.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ15,805.10ประเมินไม่ได้0.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)481,763.5989,784.0081.4 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31834,865.25498,429.0040.3 %5.013,324.16360.0097.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)873,747.50430,472.0650.7 %5.015,634.9614,900.054.7 %2.0
มณฑลทหารบกที่ 36754,729.94682,778.759.5 %4.512,261.2814,697.35-19.9 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )501,524.59139,241.4172.2 %5.09,109.286,758.0025.8 %5.0
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)387,290.8887,460.8377.4 %5.05,529.282,427.3056.1 %5.0
มทบ.221,069,611.50379,587.8464.5 %5.019,983.2110,665.0046.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)718,418.81147,516.0079.5 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)418,134.81110,729.1073.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )370,588.75155,930.0057.9 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)497,455.13187,909.8162.2 %5.09,554.054,166.8056.4 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)300,324.88117,014.3061.0 %5.05,505.953,280.1540.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)385,551.41144,618.2362.5 %5.07,159.572,171.8569.7 %5.0
มทบ.310720,702.5071,339.5290.1 %5.011,962.9212,922.95-8.0 %0.0
มทบ.32405,837.88221,390.0245.4 %5.06,979.935,660.5018.9 %5.0
มทบ.34397,035.63171,204.0256.9 %5.08,129.0913,994.40-72.2 %0.0
มทบ.35489,374.97300,621.6338.6 %5.08,950.116,417.3528.3 %5.0
มทบ.37336,215.16103,482.6769.2 %5.06,290.344,496.8528.5 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)143,831.0848,057.1166.6 %5.02,364.001,081.7554.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)296,812.6993,381.9968.5 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)376,971.94116,394.9269.1 %5.06,636.012,354.7064.5 %5.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)170,783.363,850.0097.7 %5.08,358.251,212.3085.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)316,079.7587,800.0572.2 %5.05,506.158,346.90-51.6 %0.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.128,289.4775,184.0141.4 %5.0550.72384.5030.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.48,998.7932,797.6133.1 %5.02,664.97164.3593.8 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.103,030.81136,082.80-32.1 %0.02,363.203,866.00-63.6 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.54,660.9929,916.0045.3 %5.01,925.562,700.00-40.2 %0.0
รร.ส.สส.ไม่ครบ57,905.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,176,882.503,272,351.00-178.1 %0.06,175.6226,670.85-331.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)512,060.22354,003.3430.9 %5.03,333.072,366.0029.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)118,120.8873,321.0037.9 %5.04,513.503,744.4017.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก84,845.40107,208.00-26.4 %0.01,963.24502.4574.4 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)246,965.13176,614.0028.5 %5.06,246.502,509.4059.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.176,612.8170,364.9960.2 %5.08,369.5490,816.33-985.1 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1,045,916.50369,581.8464.7 %5.038,245.9311,689.2569.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)688,426.50361,716.0647.5 %5.026,439.2514,870.7543.8 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)86,447.4846,116.0046.7 %5.07,514.151,467.7580.5 %5.0
รวม 45,291,104 27,601,128 39.06 % 851,554 577,605 0.00 %