สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน271,959.44393,080.28-44.5 %0.08,822.14375.5095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร17,430.8213,719.0021.3 %5.0968.46100.1689.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 116,161.8630,509.00-88.8 %0.01,066.73230.4878.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 213,729.4513,404.002.4 %1.0855.91231.6472.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์75,424.7911,999.0084.1 %5.0232.05100.3456.8 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบ5,337.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ46.06ประเมินไม่ได้0.0
รวม 394,706 462,711 -17.23 % 11,945 1,038 91.31 %