กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง286,807.94350,106.00-22.1 %0.07,849.754,559.1841.9 %5.0
รวม 286,808 350,106 -22.07 % 7,850 4,559 41.92 %