กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 184,509.91145,879.2220.9 %5.06,642.86359.8994.6 %5.0
รวม 184,510 145,879 20.94 % 6,643 360 94.58 %