กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 153,209.91130,962.0014.5 %5.06,008.14864.5685.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,032.897,407.77-5.3 %0.02,298.76344.3385.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,865.088,052.00-17.3 %0.02,127.94522.5075.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,036.077,174.00-2.0 %0.02,225.281,159.9547.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,436.925,579.00-2.6 %0.01,762.56422.1676.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร9,972.597,428.7225.5 %5.01,945.00114.0094.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,968.256,483.80-8.6 %0.02,207.52180.5091.8 %5.0
รวม 195,522 173,087 11.47 % 18,575 3,608 80.58 %