กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 150,099.61130,838.0012.8 %5.06,092.56651.8389.3 %5.0
รวม 150,100 130,838 12.83 % 6,093 652 89.30 %