กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ108,919.4560,006.0044.9 %5.05,173.32907.4082.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,962.053,063.20-56.1 %0.02,717.21184.0693.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,660.013,232.0011.7 %5.0380.32230.3439.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,965.903,309.0016.6 %5.0532.31123.3076.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,919.0111,500.50-193.5 %0.02,475.65387.4084.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,783.9510,302.10-78.1 %0.02,788.40398.7185.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,044.895,712.0018.9 %5.01,307.60286.5378.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,376.796,236.84-84.7 %0.02,620.33272.5989.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,436.485,765.04-136.6 %0.02,745.06234.0691.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,083.816,261.00-53.3 %0.0884.23154.8182.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,987.453,187.6120.1 %5.03,458.97294.6991.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)8,835.788,124.008.1 %4.0927.98278.3570.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี16,462.8414,701.3710.7 %5.02,120.41295.0086.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,992.7014,633.99-46.4 %0.01,746.51594.8465.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,728.8929,986.42-103.6 %0.02,064.83292.2985.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี19,214.1111,836.0038.4 %5.01,456.24167.1488.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,868.2917,536.6819.8 %5.01,527.03338.9777.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี21,232.2824,582.00-15.8 %0.01,163.51570.4151.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,753.2321,020.003.4 %1.51,199.71367.1269.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,561.1522,255.00-13.8 %0.01,045.44378.7263.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี27,587.6021,654.0021.5 %5.01,218.07361.0070.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,936.982,715.75-40.2 %0.0695.13228.0067.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,261.0117,257.0018.8 %5.01,179.50358.2569.6 %5.0
รวม 353,575 324,878 8.12 % 41,428 7,704 81.40 %