กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 152,338.34104,242.6031.6 %5.05,936.231,217.0279.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่142,763.0687,100.0039.0 %5.05,350.641,621.7069.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน37,068.4626,655.9928.1 %5.02,701.86934.1865.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น138,329.9858,847.0057.5 %5.03,875.21867.7377.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี124,519.7024,641.0080.2 %5.01,945.83509.2073.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา100,138.8860,182.5939.9 %5.02,931.49142.0495.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี58,011.0930,982.4046.6 %5.02,178.69360.9483.4 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี846,371.441,011,000.00-19.5 %0.04,577.432,634.6842.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่88,931.3159,940.0032.6 %5.04,206.621,223.6570.9 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี157,544.81207,520.00-31.7 %0.01,970.761,411.7828.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี170,237.56226,797.00-33.2 %0.01,606.84808.7349.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี184,244.61415,993.00-125.8 %0.02,181.552,697.05-23.6 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง152,725.36166,768.00-9.2 %0.02,641.94960.4263.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี176,098.9718,150.1989.7 %5.02,643.47767.6671.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี224,825.66210,774.006.3 %3.02,677.90869.9967.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี156,697.77268,920.00-71.6 %0.03,929.59655.0283.3 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,277,635.602,430,471.00-90.2 %0.09,648.061,128.0088.3 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,859.1127,097.0032.0 %5.01,778.85172.3590.3 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน896,995.81803,000.0010.5 %5.05,332.111,232.2176.9 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์192,566.27296,643.00-54.0 %0.01,644.061,261.2323.3 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,599.8329,279.00-35.6 %0.01,399.00365.8773.8 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา300,546.25593,167.00-97.4 %0.01,964.84364.3781.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา86,735.7466,000.0023.9 %5.0410.35100.1575.6 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ352,067.56351,768.000.1 %0.54,160.45689.0683.4 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง116,115.24150,732.13-29.8 %0.0513.34494.803.6 %1.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,811,216.80981,000.0045.8 %5.03,993.12631.6384.2 %5.0
รวม 8,006,185 8,707,671 -8.76 % 82,200 24,121 70.66 %