สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี673,469.00495,485.0026.4 %5.07,702.801,423.8481.5 %5.0
รวม 673,469 495,485 26.43 % 7,703 1,424 81.52 %