กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ101,386.8647,006.0053.6 %5.05,192.081,258.6475.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,690.772,570.40-52.0 %0.02,717.21110.2795.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,964.543,838.00-29.5 %0.0380.32140.9362.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,834.383,257.0015.1 %5.0532.31111.1579.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,754.959,011.70-140.0 %0.02,476.08361.0085.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,139.118,092.79-57.5 %0.02,788.40299.5389.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,297.214,918.0321.9 %5.01,272.87286.2877.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,180.085,062.72-59.2 %0.02,620.33322.2287.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,099.604,740.96-125.8 %0.02,745.06271.2290.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,935.065,508.00-40.0 %0.0884.23218.6275.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,499.195,259.62-50.3 %0.03,458.97301.1091.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,209.567,161.000.7 %0.5867.08331.0061.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,744.1612,572.2820.1 %5.02,119.55390.0081.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,492.2713,049.01-37.5 %0.01,746.94779.1955.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,921.1825,505.15-83.2 %0.02,064.83363.2182.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,514.2611,184.4039.6 %5.01,456.24183.3987.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,046.4514,800.9529.7 %5.01,524.81439.5771.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,458.9222,539.00-10.2 %0.01,163.51706.4039.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,960.8922,567.00-7.7 %0.01,199.71569.4552.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,842.5824,211.00-28.5 %0.01,047.23677.6335.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,639.4720,285.0023.9 %5.01,220.72371.4569.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,490.261,211.7618.7 %5.0619.06256.5058.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,486.6014,952.0027.0 %5.01,179.50292.6675.2 %5.0
รวม 332,588 289,304 13.01 % 41,277 9,041 78.10 %