กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 164,164.6998,000.0040.3 %5.05,514.131,819.2167.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์154,446.1677,133.8050.1 %5.04,029.75804.4780.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์60,015.5638,011.0036.7 %5.01,538.34900.1841.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์139,355.30100,012.0028.2 %5.03,954.912,437.6238.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,881.4858,367.9958.9 %5.02,673.791,396.4547.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์71,710.3839,654.0044.7 %5.03,553.98699.2880.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์187,997.7087,886.0053.3 %5.01,697.04729.2357.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์88,705.8753,342.0039.9 %5.02,278.641,428.7837.3 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์214,053.92109,800.0048.7 %5.05,990.131,342.9077.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์107,189.1452,087.0051.4 %5.01,463.05989.8532.3 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา589,214.75410,546.0030.3 %5.05,092.441,473.8671.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง242,572.5586,311.1064.4 %5.06,563.66913.4486.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์275,355.47123,194.6955.3 %5.05,235.801,974.6062.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์232,997.83113,418.0051.3 %5.02,373.071,945.4018.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา456,624.72299,598.0034.4 %5.08,787.601,242.8685.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์108,808.7546,969.0056.8 %5.04,821.73291.4494.0 %5.0
สถาบันราชานุกูล172,667.0381,057.0053.1 %5.02,261.33590.3873.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,387.0710,917.0053.3 %5.01,995.06151.6392.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,147.44109.1290.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,503.1012,822.0026.7 %5.03,129.12231.3392.6 %5.0
รวม 3,448,652 1,899,127 44.93 % 74,101 21,472 71.02 %