กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์713,828.81945,000.00-32.4 %0.08,349.252,533.7669.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย28,000.0614,140.8549.5 %5.012,640.88285.0097.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,968.1311,618.5253.5 %5.01,040.58567.1445.5 %5.0
รวม 766,797 970,759 -26.60 % 22,031 3,386 84.63 %