กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 129,283.15115,205.0010.9 %5.06,008.14804.4986.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,072.703,111.5038.7 %5.02,032.541,075.9647.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,861.506,361.51-8.5 %0.02,089.91475.0077.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,050.544,127.6418.3 %5.02,149.221,819.2515.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา4,889.294,413.009.7 %4.51,762.56501.3271.6 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,693.965,997.2010.4 %5.01,945.001,570.3519.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,571.764,346.1122.0 %5.02,207.52180.5091.8 %5.0
รวม 162,423 143,562 11.61 % 18,195 6,427 64.68 %