กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 151,768.7787,950.0042.0 %5.05,526.641,561.5671.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์142,402.6974,685.6047.6 %5.03,953.93561.4785.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์56,253.3134,411.0038.8 %5.01,644.15855.9847.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์124,588.0190,284.9927.5 %5.03,933.582,216.3443.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์122,696.7955,116.0055.1 %5.02,744.771,590.1642.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์67,843.6037,082.0045.3 %5.02,909.97692.7076.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,707.8190,649.0140.6 %5.01,634.76765.7353.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์81,373.6754,863.0032.6 %5.02,385.991,247.6947.7 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์196,121.81109,576.0044.1 %5.06,128.11992.3583.8 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,868.5144,537.0055.4 %5.01,340.70772.3642.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา557,697.94365,640.0034.4 %5.05,101.651,269.9675.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง212,018.9591,772.7056.7 %5.06,542.79586.3091.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์267,236.44129,912.4951.4 %5.05,397.83742.1586.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์195,698.16101,384.0148.2 %5.02,324.181,444.0537.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา333,095.47281,567.0015.5 %5.05,225.421,712.3567.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์94,160.2159,537.0036.8 %5.04,886.68382.0392.2 %5.0
สถาบันราชานุกูล162,808.1171,752.0055.9 %5.02,247.76541.2075.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21,685.738,984.0058.6 %5.01,992.93146.0792.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,167.31159.9686.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,254.4810,211.0040.8 %5.03,075.47272.2591.1 %5.0
รวม 3,057,281 1,799,915 41.13 % 70,165 18,513 73.62 %