สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 255,483.31347,074.00-35.8 %0.058,951.2014,315.3275.7 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60667.9477.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 124,394.09157,476.00-26.6 %0.029,392.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 80,764.38141,969.00-75.8 %0.029,857.006,288.4678.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 58,171.1599,960.00-71.8 %0.06,514.0621,202.15-225.5 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 28,198.7237,917.00-34.5 %0.05,413.665,121.735.4 %2.5
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)42,686.7324,408.0042.8 %5.07,978.606,575.3817.6 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 92,575.4974,000.0020.1 %5.010,829.081,953.2082.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 943,905.7591,912.0090.3 %5.021,002.997,196.3565.7 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,704.518,316.0050.2 %5.02,157.58451.5179.1 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,028.6827,438.00-30.5 %0.02,840.36433.9584.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 159,061.1346,611.0021.1 %5.011,288.3310,501.557.0 %3.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,420,390.002,276,689.0033.4 %5.02,560.424,813.45-88.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 408,390.81632,166.81-54.8 %0.01,910.6410,154.83-431.5 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49368.6574.5 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20995.08-1.2 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,298.5473.1 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.371,833.6076.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)15,264.323,988.0073.9 %5.01,003.381,499.19-49.4 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,540.1639,000.001.4 %0.59,012.674,241.6652.9 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,999.54163,000.00-167.2 %0.07,565.735,419.2528.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,528.8118,000.0034.6 %5.04,151.291,566.3562.3 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,273.061,243.8862.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,162.4117,454.00-15.1 %0.03,201.462,718.5015.1 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,195.34-53.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,178.2029,608.00-5.1 %0.04,769.96481.4489.9 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 98,752.4081,000.0018.0 %5.013,858.954,019.4871.0 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,212.20805.2763.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,999.6426,180.0034.5 %5.04,533.641,158.0774.5 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,256.31471.6262.5 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,157.58617.2071.4 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,198.1912,297.0044.6 %5.03,217.682,241.5030.3 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร64,288.20150,861.58-134.7 %0.022,123.664,491.4279.7 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร45,296.7586,000.00-89.9 %0.08,537.18899.6389.5 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.50,692.1833,327.0034.3 %5.012,058.271,837.6484.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,123.8029,942.00-29.5 %0.04,139.581,380.5466.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,533.5620,000.0015.0 %5.02,660.624,285.38-61.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,011.584,939.0069.2 %5.01,654.511,008.2839.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,034.1215,368.0019.3 %5.01,444.033,431.79-137.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,172.409,082.5950.0 %5.01,948.831,672.7414.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,079.459,376.8650.9 %5.02,565.061,853.3527.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร91,639.36138,000.00-50.6 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,450.3933,659.00-18.3 %0.05,818.428,894.30-52.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,556.2917,548.005.4 %2.52,231.233,267.82-46.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,927.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,961.223,136.00-5.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,447.436,903.29-100.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 628,906.0733,166.00-14.7 %0.04,978.995,665.98-13.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,466.4517,642.2521.5 %5.04,524.655,525.92-22.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,715.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,842.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,470.4336,184.00-54.2 %0.03,026.318,862.92-192.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ114,814.7592,544.3619.4 %5.048,095.87214,539.55-346.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,599.1140,748.24-11.3 %0.010,596.756,322.8540.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ90,668.1212,226.4886.5 %5.010,411.109,550.348.3 %4.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1101,702.2272,267.6028.9 %5.029,168.2715,006.3348.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,975.4215,288.0043.3 %5.07,410.395,785.5021.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,007.5358,583.00-144.0 %0.03,217.6810,475.51-225.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 12,267.410.00100.0 %5.01,999.731,617.4119.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,615.92192,801.00-529.7 %0.05,128.5011,861.74-131.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,335.9334,191.32-29.8 %0.06,830.873,332.9651.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22,339.3723,162.00-3.7 %0.04,676.265,268.23-12.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,968.5921,865.578.8 %4.05,405.076,224.94-15.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,372.1339,203.007.5 %3.521,550.661,044.9095.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 73,039.0234,918.8052.2 %5.012,679.418,036.4236.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,208.1117,496.4830.6 %5.04,418.412,413.0445.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,216.0015,412.0057.4 %5.02,204.01495.2577.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.56,592.2882,609.00-46.0 %0.02,437.7227,218.82-1,016.6 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ91,024.54157,012.28-72.5 %0.036,083.940.00100.0 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,836.40-18.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,013.0652,204.003.3 %1.59,882.567,563.1723.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,986.8125,000.003.8 %1.55,937.9514,111.90-137.7 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)14,038.438,249.0041.2 %5.02,118.56897.4357.6 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,872.761,592.8214.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98678.2559.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,777.0823.8 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง45,968.5761,735.00-34.3 %0.0355,340.971,546.8399.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.58920.2045.3 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.153,871.07-19.3 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.211,029.0640.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,927.2253.9 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,347.7522,120.00-20.6 %0.03,422.684,921.60-43.8 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54737.3271.1 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,991.8718,000.0043.7 %5.04,136.201,726.5058.3 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,986.225,754.9077.9 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 166,073.5362,524.745.4 %2.52,388.224,263.30-78.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 243,847.6443,275.521.3 %0.53,809.283,258.2514.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 333,192.9834,412.00-3.7 %0.086,476.216,553.2592.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 434,180.2616,984.2250.3 %5.05,061.064,940.402.4 %1.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,297.7227,593.0051.8 %5.06,049.7718,059.29-198.5 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,664.221,796.0095.0 %5.06,978.683,763.2946.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.49,663.489,890.5080.1 %5.011,433.3512,393.77-8.4 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี47,272.6828,461.6139.8 %5.03,755.85356.3490.5 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,701.7211,708.00-9.4 %0.0295.3758.5080.2 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,396.3381,690.00-107.4 %0.03,053.05838.3172.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1110,056.8036,680.0066.7 %5.044,285.58915.1397.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,848.4431,428.00-58.3 %0.080,579.99532.2599.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,030.7424,044.52-26.3 %0.024,938.063,186.8687.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 358,643.1021,396.0063.5 %5.029,061.44883.0097.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4166,782.9119,293.0088.4 %5.073,353.96617.4599.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,180.9910,163.7054.2 %5.06,839.221,277.7581.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 59,227.7816,848.0071.6 %5.022,978.77221.3599.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,035.6112,143.80-21.0 %0.042,159.24725.3398.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 820,021.1421,878.88-9.3 %0.0125,705.222,252.2498.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,836.7013,860.00-27.9 %0.06,410.31639.0990.0 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,463.6254,720.00-8.4 %0.02,657.111,203.3554.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,204.79617.0093.3 %5.0846.64111.1486.9 %5.0
รวม 8,404,534 6,676,361 20.56 % 1,544,803 712,659 53.87 %