สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ148,321.8884,000.0043.4 %5.07,343.23849.0088.4 %5.0
รวม 148,322 84,000 43.37 % 7,343 849 88.44 %