กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 141,118.16122,664.0013.1 %5.06,067.55757.7887.5 %5.0
รวม 141,118 122,664 13.08 % 6,068 758 87.51 %