จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,488.52498.0080.0 %5.0335.23152.7654.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,795.947,110.9944.4 %5.045.3439.7412.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,868.692,038.0029.0 %5.0506.37113.2077.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,228.172,203.7131.7 %5.0601.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,703.489,392.003.2 %1.52,274.83636.6372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,757.74839.0077.7 %5.0337.0348.5285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,598.54494.0086.3 %5.0187.00115.8638.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,631.07651.0085.9 %5.0215.2458.9972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,590.17429.0088.1 %5.0191.75139.2627.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,882.85120.0093.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,686.65684.0085.4 %5.0190.8791.1452.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,018.342,914.0027.5 %5.0811.91439.5545.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,597.44462.0082.2 %5.0392.69105.0073.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,889.721,973.5549.3 %5.0772.60231.9970.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,503.883,254.117.1 %3.5666.35285.4857.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1247,688.1823,567.5750.6 %5.018,531.482,755.0085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,757.522,169.0021.3 %5.0468.31228.0051.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,202.375,247.00-0.9 %0.01,438.151,842.73-28.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,399.9512,772.4459.3 %5.01,541.85253.3183.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,634.085,425.88-17.1 %0.01,051.26327.6768.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,987.2921.3998.9 %5.0418.66339.6118.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,697.432,173.0053.7 %5.01,206.25510.6157.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,610.822,520.0030.2 %5.0715.5558.4391.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,415.432,437.3544.8 %5.01,617.65815.2449.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,392.182,309.7247.4 %5.0886.69278.5868.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,628.651,358.0062.6 %5.0772.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,391.461,913.5843.6 %5.0620.47124.5579.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท78,289.781,091.0098.6 %5.04,554.24229.0595.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,478.343,920.47-12.7 %0.0734.56953.35-29.8 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,432.825,357.611.4 %0.51,209.96178.5785.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,621.574,169.5067.0 %5.01,152.92343.5370.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,397.35368.8289.1 %5.0620.47526.5715.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,804.508,776.70-82.7 %0.01,095.8757.0094.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,480.942,863.0075.1 %5.0677.51674.500.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,285.493,394.9920.8 %5.0677.49498.3826.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,172.802,595.6537.8 %5.0962.73542.6943.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,477.663,665.00-5.4 %0.01,152.22360.7368.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,823.852,299.0018.6 %5.0487.3636.4592.5 %5.0
สพ.ชัยนาท11,157.33889.0092.0 %5.0442.64258.1641.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 31,525.3420,468.0035.1 %5.0562.01248.2655.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,984.373,176.60-6.4 %0.0430.31177.6658.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,163.263,005.005.0 %2.5594.13235.8360.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,643.811,633.0038.2 %5.0411.29159.0761.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,766.873,570.0038.1 %5.0753.58278.9563.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,208.561,991.4137.9 %5.0601.45211.3964.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,962.63568.0080.8 %5.0783.77512.4334.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท360,944.5312,754.9096.5 %5.01,264.08120.5290.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท48,569.766,275.2487.1 %5.0531.88429.7519.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท105,290.4566,628.9936.7 %5.01,802.55746.6258.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท182,587.3123,899.0086.9 %5.03,348.32856.5574.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม73,024.8910,034.0086.3 %5.0503.52796.10-58.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท56,455.901,002.0098.2 %5.01,219.95881.7227.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,615.351,237.1652.7 %5.0506.37456.989.8 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท609.031,245.00-104.4 %0.0296.49318.68-7.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,444.3019,912.4860.5 %5.02,649.043,197.37-20.7 %0.0
รวม 1,263,265 311,770 75.32 % 66,223 24,280 63.34 %