จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท0.07,111.00.0 %0.039.70.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,889.02,038.029.5 %506.4113.277.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,251.12,203.732.2 %601.50.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,125.79,392.07.2 %2,274.8636.672.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,663.9651.086.0 %215.20.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,784.4839.077.8 %337.048.585.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,896.2120.093.7 %214.10.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,719.9684.085.5 %190.991.152.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,615.6429.088.1 %191.8139.327.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,624.1494.086.4 %187.0115.938.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,046.82,914.028.0 %811.9439.545.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,594.7462.082.2 %392.7105.073.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,917.31,973.649.6 %772.6232.070.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักชลประทานที่ 1248,026.423,567.650.9 %18,531.52,755.085.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,777.12,169.021.9 %468.3228.051.3 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท0.02,173.00.0 %0.09.00.0 %
ส.ป.ก.ชัยนาท3,638.32,520.030.7 %715.558.491.8 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,446.82,437.445.2 %1,617.7816.249.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,654.41,358.062.8 %772.50.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,413.71,913.643.9 %620.5124.579.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท75,401.71,091.098.6 %4,554.2229.195.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,408.33,920.5-15.0 %696.5953.4-36.9 %
สำนักงานจังหวัดชัยนาท0.05,357.60.0 %0.0178.60.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,711.14,169.567.2 %1,152.9343.570.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,288.08,776.7-104.7 %639.057.091.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,394.82,013.740.7 %658.5542.717.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,843.92,299.019.2 %487.436.592.5 %
สพ.ชัยนาท11,236.5889.092.1 %442.6258.241.7 %
รจจ.ชัยนาท 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,185.73,005.05.7 %594.1235.860.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,662.61,633.038.7 %411.3159.161.3 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท0.03,570.00.0 %0.0278.90.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,219.01,991.438.1 %601.5211.464.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท55,247.6978.098.2 %1,248.8881.729.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,633.91,237.253.0 %506.4457.09.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,802.119,912.560.8 %2,649.03,197.4-20.7 %
รวม 346,120 108,082 0 % 42,261 13,466 0 %