จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี824.31,112.7-35.0 %266.2103.661.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,183.21,844.642.1 %323.343.986.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,248.37,036.02.9 %1,561.9625.160.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,652.2345.090.6 %145.638.073.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,601.6238.093.4 %155.066.557.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี493.2894.0-81.3 %197.995.052.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,443.71,115.074.9 %214.357.073.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,608.5730.079.8 %157.671.354.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,169.81,720.445.7 %539.2522.03.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,832.61,717.255.2 %744.1386.648.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,987.31,491.550.1 %458.9435.75.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,602.3834.967.9 %306.8152.850.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,363.41,324.169.7 %915.3433.052.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,429.73,175.5-122.1 %285.7575.3-101.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,858.53,109.019.4 %801.2564.129.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,795.710,727.7-22.0 %1,257.6172.186.3 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,478.52,080.040.2 %611.0244.760.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,960.2684.076.9 %516.0115.177.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,510.5974.061.2 %268.8137.149.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,123.15,138.316.1 %1,409.773.194.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,860.91,411.987.0 %367.8457.2-24.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี0.01,164.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,772.02,300.851.8 %630.1410.934.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,078.83,959.3-28.6 %439.954.887.5 %
สพ.สิงห์บุรี3,199.12,173.032.1 %535.0285.746.6 %
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 46,731.744,762.14.2 %626.0992.4-58.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,731.6818.670.0 %268.8146.245.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,847.31,212.657.4 %278.0228.117.9 %
สปส.จ.สิงห์บุรี3,539.53,754.9-6.1 %611.0378.638.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,390.52,081.438.6 %518.392.482.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,763.22,787.0-0.9 %226.3337.0-48.9 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,710.920,471.259.6 %907.5163.482.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี36,858.621,957.040.4 %524.81,150.3-119.2 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,856.713,233.24.5 %985.81,065.7-8.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,131.31,956.037.5 %463.1229.050.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี0.0733.00.0 %0.0274.80.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,583.46,784.081.9 %2,228.05,955.3-167.3 %
รวม 299,222 175,955 0 % 20,746 16,859 0 %