จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,534.86440.9182.6 %5.0380.94271.0228.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,788.065,629.3117.1 %5.044.52125.68-182.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,079.191,366.0055.6 %5.0331.2598.3070.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,072.692,383.8722.4 %5.0609.1350.5291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,322.594,717.0011.4 %5.0894.371,653.46-84.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,020.40493.0087.7 %5.0258.090.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,361.70831.0080.9 %5.0266.58105.8760.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36110.1756.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย5,596.16893.0084.0 %5.0393.07110.0872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,992.74487.0087.8 %5.0220.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,164.56531.0087.2 %5.0411.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,976.94262.0093.4 %5.0338.930.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,284.116,218.181.0 %0.5704.21216.6069.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,516.381,968.0056.4 %5.0818.311,078.25-31.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,088.111,082.7264.9 %5.0571.10286.9949.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,198.962,733.0014.6 %5.0780.2824.0896.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,888.221,014.0064.9 %5.0533.07394.1426.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,543.23765.0069.9 %5.0476.0235.7392.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,439.77765.0077.8 %5.0723.23922.49-27.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,839.042,361.6338.5 %5.01,008.47619.3838.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,607.872,023.0043.9 %5.0837.330.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,425.437,088.00-10.3 %0.0856.3471.4691.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,798.661,194.5968.6 %5.0552.09827.45-49.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,887.04675.5076.6 %5.0666.1871.6589.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,965.31682.0077.0 %5.0514.05217.4657.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,048.494,125.70-35.3 %0.0628.15498.5420.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ14,926.761.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,341.855,047.00-16.2 %0.01,065.52770.4527.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ14,221.283,575.0474.9 %5.01,503.62477.9768.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,679.66761.4692.9 %5.0552.09174.9568.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,066.591,691.5244.8 %5.0647.17548.0715.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,363.453,327.2838.0 %5.0780.28309.5160.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,123.391,113.2678.3 %5.0723.23389.5246.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,766.391.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,850.143,376.0068.9 %5.0881.58529.4439.9 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 28,316.1224,931.2712.0 %5.0674.47756.22-12.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,781.56878.2268.4 %5.0437.99222.4049.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,151.482,109.5633.1 %5.0590.12266.0054.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,543.781,198.9478.4 %5.01,597.9763.8996.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,233.261.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,184.182,093.0434.3 %5.0628.15323.9548.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,073.574,152.80-35.1 %0.0590.12249.7557.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ146,115.9212,394.2291.5 %5.01,629.971,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,328.842,771.8162.2 %5.0313.16110.8364.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ61,361.1916,795.0072.6 %5.0647.85589.599.0 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพเซกา19,974.356,477.3967.6 %5.0751.08285.0062.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,681.6912,279.00-26.8 %0.01,513.17717.9752.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,968.94779.0073.8 %5.0552.09591.17-7.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,418.781.00100.0 %5.0323.890.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ13,731.771.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 483,645 156,487 67.64 % 39,117 16,418 58.03 %