จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,557.44,717.015.1 %894.40.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย696.30.00.0 %393.1110.172.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,561.46,330.23.5 %704.2216.669.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,709.31,968.058.2 %551.51,078.3-95.5 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,007.91,014.066.3 %533.1394.126.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,638.1765.071.0 %476.035.792.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,992.52,361.640.8 %835.3619.425.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)0.02,023.00.0 %0.00.90.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,708.97,088.0-5.7 %856.371.591.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,096.1682.078.0 %514.0217.557.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,849.83,575.07.1 %777.1478.038.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,328.83,376.070.2 %881.6529.439.9 %
รจจ.บึงกาฬ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,201.12,109.634.1 %326.8266.018.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเซกา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 54,651 33,986 0 % 6,849 4,017 0 %