จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,973.691,342.0054.9 %5.0424.19144.5965.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,177.6316,924.77-28.4 %0.076.90161.56-110.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,398.839,501.4042.1 %5.0101.7035.0165.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,647.016,046.05-30.1 %0.0614.36186.9569.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,916.291,987.0031.9 %5.0614.3546.2492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,582.8710,338.00-7.9 %0.02,192.681,056.4051.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,851.78840.0078.2 %5.0205.6592.1555.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,848.73122.0096.8 %5.0160.3896.7439.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,848.21326.0091.5 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,698.38353.0090.5 %5.0275.6397.5664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,813.43452.0088.1 %5.0329.2495.9370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,859.78516.0086.6 %5.0362.7695.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,807.52269.0092.9 %5.0433.7594.2378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,215.69928.0078.0 %5.0406.6355.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,014.6214.7598.5 %5.0201.87161.9319.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,769.69326.0091.4 %5.0187.7097.4248.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,506.05402.0088.5 %5.0181.4197.2346.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,934.57324.0091.8 %5.0252.0096.1561.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,017.5521,294.15-112.6 %0.01,234.78234.6581.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,738.2211,895.206.6 %3.0720.09448.4037.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,517.884,618.0559.9 %5.0861.56533.9038.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,113.631.00100.0 %5.0276.17153.9044.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,519.65555.0078.0 %5.0440.77147.2566.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,645.97649.0075.5 %5.0500.83311.6037.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,924.842,036.0030.4 %5.0519.28172.9866.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,047.015,062.0061.2 %5.01,603.18930.3242.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,397.811,282.0062.3 %5.0728.45347.5552.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,852.95943.8089.3 %5.0642.89573.8010.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,186.242,522.0039.8 %5.01,051.72854.0018.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส3,143.082,359.6024.9 %5.0502.1456.5088.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,791.212,112.0044.3 %5.0975.67609.9037.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,081.78872.1071.7 %5.0690.42371.1546.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,978.128,300.737.5 %3.51,108.77186.4083.2 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส82,662.1995,788.00-15.9 %0.0611.44229.0062.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,333.261,034.0069.0 %5.0747.46341.2654.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,647.476,062.00-66.2 %0.063.23144.49-128.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,429.881,279.0062.7 %5.0861.5635.6195.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,833.251,924.0032.1 %5.0633.37408.0235.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,396.313,263.4084.7 %5.08,201.7489.3898.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,251.6935,719.00-68.1 %0.03,504.784,269.60-21.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,113.704,596.5010.1 %5.01,508.103,151.25-109.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส3,561.391,781.0050.0 %5.0747.48214.9571.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,166.607,935.00-53.6 %0.01,199.33150.4987.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,732.181,205.0084.4 %5.0690.420.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,469.153,759.00-8.4 %0.0842.54500.6540.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,918.782,155.0045.0 %5.0823.53184.6577.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,285.413,012.0029.7 %5.01,127.78439.7361.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,706.202,061.0023.8 %5.0481.24116.7075.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,600.495,718.0046.1 %5.0445.31398.7710.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 36,418.1931,668.1513.0 %5.0641.75959.26-49.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,012.197,848.01-95.6 %0.0614.35357.1441.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,719.964,492.00-20.8 %0.0899.59247.2972.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,775.022,026.0027.0 %5.0557.30286.9048.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,555.424,850.7312.7 %5.01,241.85579.5053.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,593.603,734.9218.7 %5.0766.48195.2274.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,760.033,463.1127.2 %5.0994.67973.502.1 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1101,255.4414,810.4085.4 %5.01,269.75821.3935.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 224,250.0110,395.8457.1 %5.01,847.722,154.31-16.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 317,619.058,695.9050.6 %5.01,085.20681.1537.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,885.447,175.0027.4 %5.0842.97977.65-16.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,629.912,727.0024.9 %5.0575.97215.0562.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,215.649,792.0066.5 %5.0816.91619.8024.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก21,513.4812,115.0143.7 %5.0806.341,087.02-34.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,901.9216,135.00-48.0 %0.01,997.392,937.46-47.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,164.232,856.909.7 %4.5709.43608.0014.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,499.622,184.0012.6 %5.0443.22285.1335.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส64,536.5724,364.0062.2 %5.06,072.2216,384.20-169.8 %0.0
รวม 721,234 462,140 35.92 % 63,733 49,765 21.92 %