จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส492.91,342.0-172.3 %424.2144.665.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,320.453,063.1-298.4 %76.9161.6-110.1 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,576.49,501.442.7 %101.735.065.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,287.66,046.0-41.0 %614.4187.069.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,947.91,987.032.6 %614.346.292.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,686.710,338.0-6.7 %2,192.71,056.451.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,890.4122.096.9 %160.40.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,889.9326.091.6 %182.276.058.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,738.4353.090.6 %275.697.664.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,854.7452.088.3 %329.20.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,901.6516.086.8 %362.80.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,848.8269.093.0 %433.80.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,261.4928.078.2 %406.655.586.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ3,813.214.899.6 %201.90.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,810.5326.091.4 %187.70.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,544.0402.088.7 %181.497.246.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,628.7324.091.1 %252.096.161.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,893.5840.078.4 %205.60.00.0 %
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,892.681,530.8-724.2 %1,139.7234.679.4 %
ด่านศุลกากรตากใบ12,876.212,290.24.6 %720.1448.437.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,642.64,618.060.3 %861.6533.938.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,546.9555.078.2 %440.8147.366.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,136.51.0100.0 %276.2153.944.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,674.6649.075.7 %500.8311.637.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,956.52,036.031.1 %519.3173.066.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส0.05,062.00.0 %0.0930.30.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,434.61,282.062.7 %728.5347.652.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,948.8943.889.5 %642.9573.810.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,231.62,522.040.4 %1,051.7854.018.8 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส3,177.12,359.625.7 %502.156.588.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,832.32,112.044.9 %975.7609.937.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,115.2872.172.0 %690.4268.961.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,075.48,300.78.5 %1,108.8186.483.2 %
ท่าอากาศยานนราธิวาส0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,369.41,034.069.3 %747.5341.354.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,687.06,062.0-64.4 %63.2144.5-128.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,467.01,279.063.1 %861.635.695.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,863.91,924.032.8 %633.4408.035.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,358.53,263.485.4 %8,506.089.498.9 %
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,861.835,719.0-63.4 %3,504.84,269.6-21.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,169.14,596.511.1 %1,508.13,151.2-109.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส0.00.00.0 %0.05,671.50.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,222.67,935.0-51.9 %1,199.3150.587.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส11,203.11,205.089.2 %690.40.999.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,506.73,759.0-7.2 %842.5500.640.6 %
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,961.22,155.045.6 %823.5184.777.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,331.83,012.030.5 %1,127.8439.761.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,735.52,061.024.7 %481.2112.176.7 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส99,374.25,718.094.2 %445.3398.810.5 %
รจจ.นราธิวาส 36,812.631,668.214.0 %641.8959.3-49.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,055.67,848.0-93.5 %614.3357.141.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,747.74,492.0-19.9 %937.6247.373.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,805.12,026.027.8 %557.3286.948.5 %
สปส.จ.นราธิวาส5,615.64,850.713.6 %1,241.9579.553.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,643.43,734.919.6 %766.5195.274.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,811.63,463.128.0 %994.70.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1102,211.114,810.485.5 %1,237.4821.433.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,992.57,175.028.2 %843.0977.7-16.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 224,252.810,395.857.1 %1,847.72,154.3-16.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 317,809.98,695.951.2 %1,085.2681.137.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,669.22,727.025.7 %576.0215.162.7 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก21,746.512,115.044.3 %806.31,087.0-34.8 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,020.01,635.085.2 %1,997.42,937.5-47.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,058.42,856.96.6 %652.4608.06.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,526.72,184.013.6 %443.2285.135.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส65,235.524,364.062.7 %6,072.216,384.2-169.8 %
รวม 691,054 431,987 37 % 57,235 45,957 20 %