จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,673.6114.797.5 %431.5143.566.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา9,263.55,180.744.1 %42.9282.4-558.6 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา242,575.50.00.0 %191.2210.0-9.8 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)25,944.312,134.053.2 %162.5238.2-46.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,131.0155.495.0 %451.341.690.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,531.215,483.0-34.3 %1,909.9253.086.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,862.8522.086.5 %172.9117.831.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,827.2519.086.4 %258.1120.753.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,781.6431.088.6 %141.60.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,052.7557.086.3 %300.3142.552.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,233.51.0100.0 %482.60.999.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,893.1585.085.0 %220.495.956.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,806.5266.093.0 %245.1142.541.9 %
ด่านศุลกากรเบตง11,683.05,696.051.2 %998.4535.246.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,241.62,088.535.6 %610.1552.09.5 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,959.60.00.0 %400.70.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,236.61,838.443.2 %595.31.099.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,906.3629.078.4 %558.7194.965.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,985.31,953.034.6 %634.8162.274.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,711.89,879.128.0 %1,281.3112.291.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,106.72,895.029.5 %996.10.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,599.4571.178.0 %491.3449.98.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,718.35,277.550.8 %2,118.0240.488.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา1,218.82,109.4-73.1 %315.6345.1-9.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,036.19,618.1-91.0 %1,189.189.092.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,774.63,806.6-0.8 %843.90.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,006.92,439.251.3 %691.9230.166.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,818.03,158.234.5 %1,034.1273.673.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,211.03,223.060.7 %691.8507.226.7 %
รจก.ยะลา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,149.14,944.0-57.0 %577.7228.060.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,041.82,906.04.5 %466.8225.151.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,181.85,410.7-29.4 %946.9489.148.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,156.41,201.561.9 %843.9126.585.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 181,603.919,094.276.6 %21,058.3790.696.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพรามัน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเบตง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,504.038,275.038.8 %1,326.8850.335.9 %
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,290.920,935.9-103.4 %2,644.21,784.932.5 %
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา52,540.564,022.0-21.9 %1,222.3270.777.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,623.13,763.0-3.9 %767.90.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 389,347 251,683 0 % 45,166 10,247 0 %