จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,623.50114.7297.5 %5.0431.54143.4666.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา239,976.4816,156.1593.3 %5.0191.20209.97-9.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,768.415,180.7059.4 %5.084.99282.36-232.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)32,306.9748,542.00-50.3 %0.0162.54311.50-91.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,835.311,470.0448.2 %5.0501.66168.1566.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,097.44155.4495.0 %5.0451.3341.5590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,407.6015,483.01-35.7 %0.01,909.88252.9786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,821.43522.0086.3 %5.0172.92117.8031.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,188.121.00100.0 %5.0482.630.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,741.10431.0088.5 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,765.72266.0092.9 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,786.22519.0086.3 %5.0258.15120.6553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,009.24557.0086.1 %5.0300.34142.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,851.35585.0084.8 %5.0220.3795.9556.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,557.835,695.9950.7 %5.0998.36535.2046.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,206.862,088.5034.9 %5.0610.14551.959.5 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,917.151.00100.0 %5.0400.740.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,998.651,965.1360.7 %5.01,376.391,370.850.4 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,201.971,838.4442.6 %5.0595.330.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,875.17629.0378.1 %5.0558.70194.9565.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,569.30316.6791.1 %5.0843.9435.9395.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,507.535,748.0011.7 %5.01,464.32216.0485.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา2,825.833,194.13-13.0 %0.0539.68583.30-8.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,953.301,953.0033.9 %5.0634.76162.1974.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,564.849,879.1027.2 %5.01,281.31112.2391.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,062.672,895.0028.7 %5.0996.0747.5095.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39107.60-113.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,521.68815.3767.7 %5.0463.6278.9583.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,571.51571.1177.8 %5.0482.64433.0910.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,675.304,071.41-10.8 %0.0920.00366.7060.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,064.7923,711.63-368.2 %0.01,224.2622,663.44-1,751.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,603.495,277.5350.2 %5.02,118.01240.3988.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,926.382,109.4146.3 %5.0668.97345.1348.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,269.869,618.09-53.4 %0.01,189.1375.2493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,193.821,793.0084.0 %5.0729.84835.89-14.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,734.213,806.64-1.9 %0.0843.9475.2091.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,953.252,439.2450.8 %5.0691.86230.1366.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,766.433,158.2333.7 %5.01,034.10273.6073.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,110.962,641.0815.1 %5.0496.04114.7076.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,987.793,223.0064.1 %5.0728.69507.2130.4 %5.0
รจก.ยะลา 12,595.1945,001.38-257.3 %0.0447.23579.00-29.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,388.634,944.00-45.9 %0.0577.71228.0060.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,009.202,906.003.4 %1.5466.79225.1551.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,645.931,947.0026.4 %5.0440.21164.3562.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,515.285,410.68-19.8 %0.01,072.13489.1554.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,122.531,201.5261.5 %5.0843.94126.4785.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,195.443,665.0912.6 %5.0983.40277.2771.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา24,851.914,822.2580.6 %5.0398.350.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 180,729.5819,094.1876.3 %5.021,058.32790.5796.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 219,437.6911,001.9543.4 %5.01,135.79310.3372.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต320,792.474,326.3379.2 %5.01,869.70593.5668.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2561.4820.0096.4 %5.0135.18335.35-148.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา12,023.071,765.0085.3 %5.0476.28148.2068.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน21,342.8814,448.0032.3 %5.0640.791,826.85-185.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,897.3514,461.0053.2 %5.0943.35246.5273.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา36,934.881,256.0096.6 %5.0782.7784.5589.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา59,063.4938,275.0135.2 %5.01,276.04850.2533.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,265.6220,935.91-103.9 %0.02,644.191,784.8532.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา58,676.9364,021.96-9.1 %0.01,222.30270.6977.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,368.143,763.00-11.7 %0.0767.87560.5027.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,631.87280.1389.4 %5.0463.62469.99-1.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา77,177.3418,340.0076.2 %5.021,480.7914,204.0433.9 %5.0
รวม 969,625 471,409 51.38 % 90,998 56,780 37.60 %