จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,091.27440.0079.0 %5.0293.2352.2582.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,628.017,444.6945.4 %5.069.01247.22-258.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,605.141,109.0057.4 %5.0388.3174.2580.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,083.983,016.002.2 %1.0540.4450.7190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,728.1713,198.20-23.0 %0.02,746.31271.7090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,570.8530.0099.2 %5.0233.41142.5038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,471.97254.0092.7 %5.0190.5376.0060.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,858.70281.0092.7 %5.0172.2976.0055.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,385.64183.0094.6 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,875.531,149.0076.4 %5.0230.2249.4078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,477.38337.0090.3 %5.0238.42119.7049.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,628.24318.0091.2 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,569.94206.0094.2 %5.0195.99120.6538.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,643.59576.0084.2 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,525.87468.0086.7 %5.0217.060.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,866.73457.0088.2 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,582.56327.0090.9 %5.0130.6685.5034.6 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,894.393,853.0064.6 %5.0510.83305.4440.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,474.971,342.0061.4 %5.0540.45306.8543.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,429.91685.0071.8 %5.0392.42142.5063.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,472.581,320.0075.9 %5.01,510.27560.0062.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,174.541,737.0045.3 %5.0540.45289.6246.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี6,583.50947.0085.6 %5.0939.79428.4554.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,616.621,697.0063.2 %5.0721.11836.64-16.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,210.072,522.00-14.1 %0.0473.18465.501.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,929.904,622.756.2 %3.01,263.04904.4028.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,458.721,856.5046.3 %5.0654.53245.0062.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,358.0912,829.004.0 %2.01,129.93336.7170.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,490.262,714.3922.2 %5.0711.580.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี3,324.261,190.0064.2 %5.051.8990.68-74.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,244.35900.0072.3 %5.0616.5076.9587.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,481.95274.0089.0 %5.0350.2989.3074.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,445.843,727.00-8.2 %0.0711.60221.8068.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี2,477.391,650.6633.4 %5.01,129.931,063.505.9 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,065.536,733.05-32.9 %0.01,320.09558.6057.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี6,431.131,480.0077.0 %5.0811.63293.3863.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,969.377,704.00-29.1 %0.01,415.1749.4096.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,931.451,840.0083.2 %5.0521.42495.904.9 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,735.791,713.0054.1 %5.0768.65342.0055.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,645.78800.0082.8 %5.0844.69199.5076.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,436.262,550.0042.5 %5.0787.66228.9570.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,650.882,092.0021.1 %5.0407.3294.6676.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี27,812.3211,477.0058.7 %5.0534.68104.5080.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี50,329.68114,643.91-127.8 %0.0763.09471.2538.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,770.83920.0066.8 %5.0339.80257.1624.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,272.822,878.2432.6 %5.01,015.84163.7783.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,484.361,373.4060.6 %5.0540.44246.0554.5 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,668.585,467.30-17.1 %0.01,008.95406.6059.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,170.4380.0098.1 %5.0825.69153.0081.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,479.801,015.2481.5 %5.01,004.54715.5028.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,399.902,254.0069.5 %5.0992.48439.4155.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 166,057.9410,039.3584.8 %5.0728.491,235.00-69.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 350,206.999,122.9981.8 %5.0724.17475.3534.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 212,024.119,814.0618.4 %5.01,839.66660.7764.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,961.203,932.8934.0 %5.0292.21284.812.5 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี42,214.1232,722.0022.5 %5.0805.701,479.55-83.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี31,360.1925,368.0019.1 %5.0640.34820.80-28.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี36,471.3021,868.0740.0 %5.0578.66565.252.3 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี68,920.3116,601.0275.9 %5.0619.532,709.85-337.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี26,721.8611,565.9956.7 %5.0573.041,328.54-131.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี157,290.7223,583.8185.0 %5.0475.252,146.44-351.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,767.8016,999.00-44.5 %0.01,334.011,135.9814.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,005.822,252.8025.1 %5.0559.47436.7121.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,717.69715.0080.8 %5.0312.24136.5456.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,364.5614,154.0069.5 %5.06,743.8315,856.95-135.1 %0.0
รวม 872,000 437,421 49.84 % 48,815 42,575 12.78 %