จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,699.97,444.741.4 %69.0247.2-258.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,577.01,109.057.0 %388.374.380.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,531.40.00.0 %196.0120.738.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรปัตตานี10,776.83,853.064.2 %510.8305.440.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี6,512.5947.085.5 %939.8428.454.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,147.02,522.0-17.5 %473.2465.51.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี7,275.413,904.0-91.1 %1,034.9336.767.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,460.52,714.421.6 %711.60.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี3,288.41,190.063.8 %51.990.7-74.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี2,613.1900.065.6 %369.345.687.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,562.9274.089.3 %350.389.374.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,408.73,727.0-9.3 %711.6221.868.8 %
สำนักงานจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี0.01,480.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,905.07,704.0-30.5 %1,415.249.496.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,595.6800.082.6 %844.7199.576.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,740.9920.066.4 %339.8257.224.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,180.92,878.231.2 %996.8163.883.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,446.81,373.460.2 %540.4246.154.5 %
สปส.จ.ปัตตานี4,618.25,467.3-18.4 %1,009.0406.659.7 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 211,894.49,814.117.5 %1,839.7660.864.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,851.93,932.932.8 %292.2284.82.5 %
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี39,407.10.00.0 %805.71,479.5-83.6 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี0.016,999.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 1,068.62,252.8-110.8 %559.50.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี0.0715.00.0 %0.0136.50.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 101,624 73,728 0 % 13,178 6,173 0 %