จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,405.00.00.0 %52.0100.4-93.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,553.70.00.0 %243.90.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,453.1651.073.5 %400.5379.05.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,995.51,895.062.1 %733.4530.727.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง0.01,583.00.0 %0.0307.90.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,192.5829.074.0 %618.3544.312.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,596.22,688.041.5 %1,264.9926.126.8 %
ส.ป.ก. พัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง5,869.210,816.2-84.3 %1,017.7269.673.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,221.12,473.023.2 %732.40.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,834.0905.050.7 %45.5110.6-142.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,969.0790.073.4 %523.2396.724.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,009.18,791.0-75.5 %1,473.2336.577.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง1,125.51,519.0-35.0 %365.7325.211.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,345.14,818.2-44.0 %656.353.791.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,999.31,821.083.4 %2,843.4419.785.2 %
เรือนจำกลางพัทลุง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทสป.บ้านนาวง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง3,074.12,110.531.3 %637.3118.081.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง0.04,945.60.0 %0.0266.80.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,721.7363.090.2 %789.5308.860.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 177,617.111,383.785.3 %1,083.5569.647.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 242,837.76,892.083.9 %1,182.3232.880.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง41,629.14,684.988.7 %306.40.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,924.658,056.035.4 %1,618.3549.166.1 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง272.61.099.6 %333.10.999.7 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง0.015,838.60.0 %0.040,497.80.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,168.42,500.021.1 %418.4348.516.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 311,855 123,987 0 % 16,056 6,520 0 %