จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,549.20675.0073.5 %5.0352.0865.5481.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,543.458,289.5043.0 %5.062.8495.00-51.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,951.944,394.46-48.9 %0.0520.80348.6533.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,742.841,960.0047.6 %5.0599.3040.8593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,475.3313,462.00-28.5 %0.02,462.87537.9778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,720.23771.0079.3 %5.0347.4436.2689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,985.65414.0089.6 %5.0247.5770.9671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,657.83347.0090.5 %5.0282.4865.3576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,605.97406.0088.7 %5.0243.8556.8476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,857.87515.0086.7 %5.0204.1389.5856.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,842.32296.0092.3 %5.0145.8444.6269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,567.88530.0085.1 %5.0260.2982.5568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,914.66248.0093.7 %5.0383.9671.8981.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,110.904,774.33-16.1 %0.0829.42386.6553.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,489.12651.0073.8 %5.0400.49379.055.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,069.021,895.0062.6 %5.0733.38530.7327.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,529.981,583.0055.2 %5.0427.84307.9028.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,239.44829.0074.4 %5.0618.30544.3512.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,719.852,523.0032.2 %5.0903.55956.65-5.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,070.252,471.00-19.4 %0.0487.58190.0561.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,663.792,688.0042.4 %5.01,264.86926.0826.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,760.622,731.0042.6 %5.0626.73265.4557.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,170.3510,816.1723.7 %5.01,207.81269.6177.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,268.482,473.0024.3 %5.0732.41171.0076.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,861.01905.0051.4 %5.045.54110.58-142.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,786.10886.0068.2 %5.0447.1695.0078.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,012.66971.0067.8 %5.0523.23396.7124.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,281.673,527.26-7.5 %0.0675.35252.7062.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,585.5334,428.10-301.0 %0.01,207.811,593.88-32.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,082.798,791.00-73.0 %0.01,473.18336.5377.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,460.251,519.0065.9 %5.0599.67325.2245.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง4,826.477,818.60-62.0 %0.01,169.7737.0596.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,733.392,557.0031.5 %5.0827.49646.5521.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,528.481,080.0069.4 %5.0751.43154.1679.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,399.722,367.0046.2 %5.0827.49240.6070.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,348.224,818.22-43.9 %0.0637.3353.6691.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,161.011,821.0083.7 %5.02,843.38419.6785.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 48,281.2323,501.2051.3 %5.0856.30407.3852.4 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 5,767.286,197.00-7.5 %0.0394.45386.951.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,532.33734.0071.0 %5.0390.13104.5073.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,555.21688.2073.1 %5.0537.53200.4562.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,895.194,945.57-27.0 %0.0865.52266.7569.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,776.39563.0085.1 %5.0789.45133.8183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 243,467.716,891.9584.1 %5.01,182.33232.7580.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 178,758.5611,383.7285.5 %5.01,083.46569.6047.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง42,241.304,684.8688.9 %5.0306.35323.01-5.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 40,861.6113,539.0066.9 %5.0531.58366.8731.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง91,247.0758,056.0036.4 %5.01,618.32584.7763.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,291.5714,031.0046.6 %5.0694.38534.0623.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง89,233.0518,139.2079.7 %5.01,918.04803.4258.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,819.7810,507.3244.2 %5.0597.2420.0096.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,743.15223.2798.6 %5.0510.42979.85-92.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง12,634.0515,838.56-25.4 %0.01,873.621,516.2919.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,215.032,337.2327.3 %5.0656.34348.4746.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,322.791,039.0055.3 %5.0443.78132.2670.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง14,354.4217,301.49-20.5 %0.04,090.153,106.5024.0 %5.0
รวม 721,572 347,833 51.80 % 45,714 22,214 51.41 %