จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,784.35594.0078.7 %5.0380.28161.8957.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง28,355.9017,205.0839.3 %5.0348.68351.50-0.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,548.659,025.7553.8 %5.067.720.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,703.271,023.0062.2 %5.0551.42184.5266.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,856.312,257.0021.0 %5.0608.4751.2991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,799.6412,804.00-8.5 %0.02,567.101,095.3557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,443.77256.0092.6 %5.0139.789.7793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,313.51465.0089.2 %5.0236.0586.1463.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,614.37741.0079.5 %5.0296.4094.6068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,656.26865.0076.3 %5.0256.4885.3966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,805.27215.0094.3 %5.0263.8371.2973.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,662.34338.0090.8 %5.0253.0186.2465.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,525.04382.0089.2 %5.0314.7471.7077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,774.16328.0091.3 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,382.741,197.0077.8 %5.0303.0786.7071.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,126.843,733.1066.4 %5.0916.66240.3573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,447.185,785.28-30.1 %0.01,159.931,241.65-7.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,788.432,039.0026.9 %5.0532.41167.9868.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,981.211,722.0056.7 %5.01,026.81611.0340.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,983.811,432.0052.0 %5.0665.52424.6536.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,028.00767.0074.7 %5.0684.53680.200.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,360.681,338.0069.3 %5.01,121.901,212.65-8.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,188.072,525.00-15.4 %0.0539.91639.35-18.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,332.013,338.7737.4 %5.01,216.97923.4024.1 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,541.422,067.9041.6 %5.0836.66119.7085.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,268.2415,292.28-144.0 %0.01,331.08379.0571.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง164,082.2894,645.0042.3 %5.0406.93809.30-98.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,833.953,429.0010.6 %5.01,007.81135.8586.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,628.654,005.3828.8 %5.03,074.700.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,216.011,506.0053.2 %5.065.0288.06-35.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,207.76458.0085.7 %5.0760.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,059.951,113.0063.6 %5.0608.47240.5760.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,462.792,779.0019.7 %5.0798.63261.8567.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,447.7526,001.75-303.3 %0.01,654.353,315.02-100.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,530.755,156.00-13.8 %0.01,045.84428.9959.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,924.251,526.0074.2 %5.0817.65235.6071.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,421.9511,681.85-81.9 %0.01,464.87179.5587.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,069.502,582.0036.6 %5.01,026.81437.0057.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,002.185,226.98-30.6 %0.0931.74927.150.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,613.912,188.0039.5 %5.0836.66185.9277.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,932.292,472.0037.1 %5.01,026.82253.6575.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,973.623,390.00-14.0 %0.0627.49109.2582.6 %5.0
สพ.ตรัง12,025.8210,263.0014.7 %5.0958.67340.1064.5 %5.0
รจจ.ตรัง 138,919.6350,960.0063.3 %5.0912.431,233.85-35.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,233.001,063.0067.1 %5.0437.33116.8573.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,588.151,504.0058.1 %5.0893.71330.6063.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,801.95903.0067.8 %5.0589.45294.5050.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,761.864,583.883.7 %1.51,007.79358.1564.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,020.571,024.0066.1 %5.0684.53198.5571.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,524.556,005.7636.9 %5.0404.91256.0536.8 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,645.296,224.30-34.0 %0.0798.63378.1052.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)35,132.419,221.2073.8 %5.02,420.35578.1576.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 119,174.9311,053.5342.4 %5.01,231.72194.0084.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 225,709.0011,741.4154.3 %5.01,353.51615.6054.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,572.664,874.7325.8 %5.0259.09309.82-19.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,688.4512,266.1130.7 %5.0626.73232.7562.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง62,138.8037,982.0038.9 %5.01,038.21520.6049.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง14,562.7113,414.227.9 %3.5585.54419.2128.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง52,471.2014,279.0072.8 %5.0662.26570.0013.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง27,083.1342,695.00-57.6 %0.0763.891,115.45-46.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน13,734.786,929.0049.6 %5.0624.74166.2573.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด47,380.5317,929.0062.2 %5.0758.60248.7867.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,148.6416,562.00-63.2 %0.01,705.93614.0864.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,098.2017,805.0052.0 %5.0730.83310.8857.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,146.372,455.0022.0 %5.0817.65490.2040.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,639.17869.0067.1 %5.0437.33310.6529.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง31,764.2914,067.0155.7 %5.03,989.866,907.92-73.1 %0.0
รวม 970,645 572,570 41.01 % 57,766 33,859 41.39 %