จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง27,944.917,205.138.4 %348.7351.5-0.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,814.90.00.0 %608.551.391.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,867.012,804.0-17.8 %2,567.11,095.457.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,609.3338.090.6 %253.086.265.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,474.0382.089.0 %314.735.688.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,381.0328.090.3 %298.360.479.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,603.30.00.0 %256.585.466.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,562.0741.079.2 %296.494.668.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,251.0465.089.1 %236.186.163.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,393.9256.092.5 %139.89.893.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรกันตัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,923.51,722.056.1 %1,026.8611.040.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,209.43,338.835.9 %1,198.0923.422.9 %
ส.ป.ก.ตรัง3,490.12,067.940.7 %836.7380.054.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง0.01,113.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,412.62,779.018.6 %798.6261.967.2 %
สำนักงานจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง0.011,681.90.0 %0.0189.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,010.52,582.035.6 %1,026.8437.057.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง0.02,188.00.0 %0.0185.90.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,875.32,472.036.2 %1,026.8253.675.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.ตรัง25,024.210,263.059.0 %1,046.8340.167.5 %
รจจ.ตรัง 136,906.350,960.062.8 %912.41,233.9-35.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,761.3903.067.3 %589.5294.550.0 %
สปส.จ.ตรัง4,692.94,583.92.3 %1,007.8358.164.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,578.00.00.0 %583.90.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,560.617,805.051.3 %730.8310.957.5 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,100.82,455.020.8 %817.7490.240.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง31,303.914,067.055.1 %3,989.90.00.0 %
รวม 324,754 148,518 0 % 16,338 7,851 0 %