จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,886.15896.0052.5 %5.0392.65332.5015.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,765.9720,818.9030.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,883.314,787.88-66.1 %0.0525.77173.8566.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,017.111,550.0048.6 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,935.3713,065.00-64.6 %0.01,818.85903.4550.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,134.27382.0090.8 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,176.68630.0084.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,584.20527.0085.3 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,185.79578.0086.2 %5.0355.6771.7979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,860.57342.0091.1 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,460.30428.0087.6 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,667.537,252.5037.8 %5.0821.72343.9058.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,596.843,067.0033.3 %5.0624.17269.2456.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,258.151,381.0057.6 %5.0696.91321.1053.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,589.461,189.8054.1 %5.0411.67198.5551.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,469.881,845.0058.7 %5.01,134.28650.7542.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,989.631,294.0056.7 %5.0582.81407.5130.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,245.181,100.0066.1 %5.0411.67441.75-7.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,746.171,632.0040.6 %5.0392.65867.08-120.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,124.183,457.0016.2 %5.0901.27510.0043.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,921.252,407.0038.6 %5.0906.09762.8515.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,085.431,217.0060.6 %5.0582.81148.2074.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,590.651,033.1977.5 %5.0960.26423.0055.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,330.522,169.0034.9 %5.0620.85136.8078.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,162.00581.0073.1 %5.024.1859.94-147.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,403.60795.0076.6 %5.0715.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,602.68531.0079.6 %5.0430.69263.8338.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,656.674,423.60-21.0 %0.0620.85350.1043.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,886.6323,827.17-246.0 %0.01,776.061,164.4534.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,084.864,411.00-8.0 %0.0963.13458.1752.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,425.371,480.0056.8 %5.0677.89184.3072.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,369.028,407.73-92.4 %0.01,039.2049.8695.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,856.061,100.0089.9 %5.0544.78736.25-35.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,408.9010,529.77-208.9 %0.0753.96318.2557.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,997.761,446.0051.8 %5.0487.73399.4918.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,259.621,908.0041.5 %5.0681.10226.1066.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,755.151,800.0034.7 %5.0468.7256.9087.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,970.198,541.004.8 %2.0375.58327.1412.9 %5.0
รจจ.สตูล 23,512.9923,785.00-1.2 %0.0465.85431.867.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,529.94474.0081.3 %5.0354.62147.2558.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,216.901,625.0049.5 %5.0639.86342.0046.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,791.371,060.0062.0 %5.0487.73152.0068.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,411.294,313.992.2 %1.0677.89352.4548.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,362.082,250.5048.4 %5.0620.8579.4887.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,768.297,368.20-95.5 %0.0715.93572.9020.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล47,887.758,866.8681.5 %5.01,288.23795.3938.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,252.242,245.6647.2 %5.0329.57322.632.1 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล51,174.9730,492.0040.4 %5.0944.55861.708.8 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล28,033.7823,849.7914.9 %5.0725.071,181.90-63.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,330.1710,052.0070.7 %5.0577.04292.3149.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,918.3414,668.71-47.9 %0.01,288.80904.4029.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,984.131,753.3041.2 %5.0563.80400.7428.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,741.15628.0083.2 %5.0354.62219.4538.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,377.608,045.6475.9 %5.02,486.512,334.606.1 %3.0
รวม 446,636 284,309 36.34 % 35,864 21,309 40.58 %