จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,852.0896.051.6 %392.6332.515.3 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,226.720,818.928.8 %152.2179.6-18.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,559.94,787.9-87.0 %411.7173.857.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,791.613,065.0-67.7 %1,818.9903.550.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,101.0630.084.6 %234.757.075.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,453.4342.090.1 %258.776.070.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ7,010.3382.094.6 %179.876.057.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,519.3527.085.0 %295.380.072.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,397.6428.087.4 %167.874.155.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,110.0578.085.9 %355.771.879.8 %
ด่านศุลกากรสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรวังประจัน4,513.63,067.032.0 %624.2269.256.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,199.11,381.056.8 %696.9321.153.9 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,388.91,845.058.0 %1,134.3650.842.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,935.51,294.055.9 %582.8424.527.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,049.53,457.014.6 %901.1510.043.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,850.22,407.037.5 %906.1762.815.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,029.51,217.059.8 %582.8148.274.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,270.22,169.033.7 %518.0144.072.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,122.8581.072.6 %24.259.9-147.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล0.0795.00.0 %0.00.90.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,600.7531.079.6 %449.7263.841.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,590.44,423.6-23.2 %620.8368.140.7 %
สำนักงานจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,010.94,411.0-10.0 %963.1458.252.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล1,017.31,480.0-45.5 %383.3184.351.9 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,289.98,407.7-96.0 %1,039.249.995.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,749.81,100.089.8 %582.8736.3-26.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,347.110,529.8-214.6 %754.0318.357.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,943.51,446.050.9 %305.5349.2-14.3 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,200.61,908.040.4 %681.1226.166.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจจ.สตูล 23,087.023,785.0-3.0 %465.9431.97.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,484.1474.080.9 %354.6147.358.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,158.61,625.048.6 %639.9342.046.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,740.81,060.061.3 %487.7152.068.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,331.44,314.00.4 %677.9352.448.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,283.02,250.547.5 %469.979.583.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล47,020.28,866.981.1 %1,288.2795.438.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,175.22,245.746.2 %329.6322.62.1 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล27,581.123,849.813.5 %725.11,181.9-63.0 %
วิทยาลัยการอาชีพละงู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,738.714,668.7-50.6 %1,288.8904.429.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,930.11,753.340.2 %563.8400.728.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 265,661 179,003 0 % 23,309 13,379 0 %