จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,289.183,204.392.6 %1.0668.45127.7980.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,503.92834.3076.2 %5.0360.65144.7659.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 652,465.035,766.0089.0 %5.0245.45280.45-14.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา45,283.0268,257.00-50.7 %0.0176.24338.95-92.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,007.298,465.8064.7 %5.0592.56227.3561.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,966.2712,348.00-148.6 %0.01,384.20295.9078.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,312.682,534.0923.5 %5.0756.65165.0478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,037.8678,876.00-191.7 %0.08,176.7063.6599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,581.4737,705.60-142.0 %0.03,306.171,065.7567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,826.8563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1359.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,421.881,282.0071.0 %5.0544.2741.0692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,728.98507.0086.4 %5.0375.44144.5061.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,578.93380.0089.4 %5.0407.76126.4969.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,622.02565.0084.4 %5.0299.32108.4463.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,653.72736.0079.9 %5.0246.38161.8134.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,675.22483.0086.9 %5.0347.4855.0884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,572.49439.0087.7 %5.0460.0165.2985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,724.81685.0081.6 %5.0340.0672.1478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,324.052,458.0061.1 %5.0529.75247.0053.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.56109.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,557.68434.0087.8 %5.0182.5580.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,596.82445.0087.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,340.49306.0090.8 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,333.56252.0092.4 %5.0317.81104.5067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,673.35364.0090.1 %5.0194.4957.0070.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,100.6314,607.35-44.6 %0.02,272.581,168.6048.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์10,211.3125,200.56-146.8 %0.01,526.54634.6058.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา29,584.3091,319.00-208.7 %0.02,058.45423.8279.4 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,830.8920,461.91-131.7 %0.01,320.26559.8457.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,918.685,903.76-207.7 %0.0901.64168.1581.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 96,837.1610,112.25-47.9 %0.01,898.511,052.6044.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,672.1513,073.82-95.9 %0.01,855.531,077.1841.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,059.092,049.6033.0 %5.0737.66246.7966.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,951.096,548.00-10.0 %0.01,783.51811.3054.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,749.246,179.8651.5 %5.01,564.13454.5570.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,571.314,312.195.7 %2.51,041.91602.9042.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1610,728.9252,739.20-391.6 %0.03,847.675,425.45-41.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,861.761,479.0069.6 %5.01,291.52708.3445.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา5,889.773,335.0043.4 %5.01,079.92246.7577.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,558.403,116.0012.4 %5.0832.711,410.94-69.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,667.974,097.3512.2 %5.01,583.13616.5561.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,890.704,507.417.8 %3.51,321.8280.0093.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,291.5210,586.4630.8 %5.01,525.80173.7088.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,279.084,267.710.3 %0.51,887.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,255.493,729.00-65.3 %0.0561.69702.99-25.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,254.303,272.1647.7 %5.01,973.701,572.9720.3 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,823.032,589.6732.3 %5.01,042.47259.3775.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 975,888.401,941.4797.4 %5.04,638.661,618.9065.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,668.2331,446.479.3 %4.52,664.50409.4584.6 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,563.0411,166.963.4 %1.54,310.855,136.65-19.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,823.7226,478.00-448.9 %0.01,815.766,414.00-253.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,427.783,445.0022.2 %5.01,022.90289.0371.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,509.484,174.29-18.9 %0.01,082.871,033.924.5 %2.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,660.9819,133.48-51.1 %0.04,174.591,612.1961.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,715.4313,977.845.0 %2.54,368.684,090.706.4 %3.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,424.0721,062.7742.2 %5.0470.47407.5513.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,887.981.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,887.98509.2073.0 %5.072.6378.47-8.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,807.321,657.0056.5 %5.0889.78105.0788.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,110.891,253.0059.7 %5.0756.67506.0733.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา2,963.961,650.0044.3 %5.0699.62135.8580.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,107.4846,853.46-667.1 %0.01,498.272,706.96-80.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,134.2410,483.88-47.0 %0.02,220.90727.3767.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา1,281.342,068.20-61.4 %0.0528.82227.2457.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,750.251.00100.0 %5.03,190.720.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,695.0920,117.0015.1 %5.02,782.54951.9065.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,730.281,979.2046.9 %5.0927.820.9099.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา35,683.325,001.0586.0 %5.013,934.76753.3594.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,035.493,476.0031.0 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,884.543,447.0041.4 %5.01,308.11407.5568.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,620.6811,388.00-214.5 %0.0851.73107.8887.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,891.8912,290.8231.3 %5.0699.71452.8235.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา46,234.9017,303.0062.6 %5.0784.79371.6352.6 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา71,107.3673,133.91-2.8 %0.01,356.001,124.5617.1 %5.0
รจจ.สงขลา 53,696.8937,638.8329.9 %5.01,090.10400.0063.3 %5.0
ทสญ.สงขลา 35,245.8316,922.3852.0 %5.0835.38276.1966.9 %5.0
ทสบ.สงขลา 65,817.1963,353.003.7 %1.51,287.72659.3148.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,402.619,070.2837.0 %5.01,843.57638.2565.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา4,070.751,207.0070.3 %5.0623.56195.7068.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,509.301,545.0056.0 %5.0946.81255.6773.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,367.3421,105.0046.4 %5.02,350.89436.9581.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,072.911,872.0054.0 %5.01,060.91521.3550.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,121.298,396.23-63.9 %0.01,441.23853.1040.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,822.402,711.6729.1 %5.0748.97472.5636.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,161.834,275.1617.2 %5.01,621.16781.4751.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,797.4011,881.34-147.7 %0.01,308.141.0099.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,367.729,711.50-122.3 %0.0783.27401.7548.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)29,883.774,567.0084.7 %5.064,781.23763.8598.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 139,906.9915,008.5762.4 %5.01,013.80672.6033.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบ14,597.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ528.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3119,375.0610,571.5591.1 %5.01,674.57862.1848.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,396.861.00100.0 %5.0403.430.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,166.675,894.9387.2 %5.0455.42132.5070.9 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,466.847,376.7655.2 %5.0355.740.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่40,967.221,560.0096.2 %5.01,055.79475.0055.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ39,995.682,500.0093.7 %5.0804.751,425.00-77.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา93,479.4039,901.0057.3 %5.0708.62720.10-1.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,802.5230,283.39-80.2 %0.0803.86313.9061.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร71,619.4436,265.0049.4 %5.0956.43477.0050.1 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์88,375.702,500.0097.2 %5.0694.02475.0031.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,473.802,320.0085.9 %5.0740.637,827.11-956.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี39,876.687,500.0081.2 %5.0869.911,444.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,658.1713,680.0055.4 %5.0767.32641.0916.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,714.261,477.6645.6 %5.01,371.63156.5088.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,778.9228,452.11-51.5 %0.02,193.713,707.15-69.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา9,914.7714,529.00-46.5 %0.02,774.75885.5468.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,337.9422,408.14-15.9 %0.01,004.74457.0254.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,725.70645.0082.7 %5.01,172.75212.1381.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,377.524,575.4914.9 %5.0702.17529.3524.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,873.476,302.14-7.3 %0.01,983.88217.5589.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,207.936,706.81-59.4 %0.01,553.38340.8078.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,659.382,389.0010.2 %5.0470.4833.1593.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,924.85944.0067.7 %5.0604.54196.2767.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 954,426.5950,397.007.4 %3.519,987.149,890.0050.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,898.7710,014.2737.0 %5.04,364.294,475.53-2.5 %0.0
รวม 1,939,472 1,384,713 28.60 % 246,741 97,537 60.47 %