จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้0.00.00.0 %0.0127.80.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,529.0834.376.4 %360.6144.859.9 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.068,257.00.0 %0.0339.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,178.88,465.865.0 %592.6227.461.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,231.078,876.0-189.7 %8,176.763.699.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,692.837,705.6-140.3 %3,306.21,065.767.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 20.00.00.0 %0.01,826.90.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,622.5445.087.7 %332.6104.568.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,364.4306.090.9 %223.4104.553.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,357.4252.092.5 %317.8104.567.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,755.6507.086.5 %375.4144.561.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,583.1434.087.9 %182.680.855.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,453.51,282.071.2 %544.341.192.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,699.6364.090.2 %194.557.070.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,647.9565.084.5 %299.3108.463.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,701.5483.087.0 %347.555.184.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,598.0439.087.8 %460.065.385.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,604.5380.089.5 %407.8126.569.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา0.00.00.0 %0.060.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,679.8736.080.0 %246.4161.834.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,751.4685.081.7 %340.172.178.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 20.00.00.0 %0.0109.30.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 40.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์10,284.325,200.6-145.0 %1,526.5634.658.4 %
ด่านศุลกากรสะเดา0.091,319.00.0 %0.0423.80.0 %
ด่านศุลกากรสงขลา8,894.020,461.9-130.1 %1,320.3559.857.6 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,333.610,112.3-89.6 %1,898.51,052.644.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา1,320.32,049.6-55.2 %387.9246.836.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,840.36,179.951.9 %1,564.1456.070.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,604.04,312.26.3 %1,041.9602.942.1 %
สำนักงานชลประทานที่ 1610,805.652,739.2-388.1 %3,847.75,425.4-41.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,896.51,479.069.8 %1,291.5708.345.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 90.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,972.74,507.49.4 %1,340.880.094.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. สงขลา3,850.32,589.732.7 %1,042.5259.475.1 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 976,430.51,941.597.5 %4,638.73,029.934.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,915.931,543.59.7 %2,664.5683.074.4 %
สำนักทางหลวงที่ 15 0.011,167.00.0 %0.05,136.60.0 %
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,019.23,445.014.3 %1,022.9289.071.7 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 80.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,684.221,062.842.6 %470.5386.117.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,901.50.00.0 %65.263.03.4 %
สอต.สงขลา(สะเดา)1,901.5509.273.2 %72.674.3-2.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,133.11,253.060.0 %756.7248.567.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,185.210,483.9-45.9 %2,220.9727.467.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา0.02,068.20.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,864.320,117.015.7 %2,782.5951.965.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,071.53,476.031.5 %1,213.10.999.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,646.511,388.0-212.3 %583.4107.981.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา46,565.117,303.062.8 %784.8371.652.6 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ทสบ.สงขลา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รจจ.สงขลา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางสงขลา0.073,133.90.0 %0.01,124.60.0 %
ทสญ.สงขลา 35,497.616,922.452.3 %835.40.00.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 90.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา4,099.81,207.070.6 %623.6195.768.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,648.521,105.046.8 %2,350.9436.981.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา0.08,396.20.0 %0.0853.10.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา0.04,275.20.0 %0.0781.50.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.011,881.30.0 %0.00.00.0 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,584.57,376.855.5 %355.70.999.7 %
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,496.45,894.987.3 %455.4132.570.9 %
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.00.00.0 %0.0641.10.0 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,733.61,477.745.9 %1,371.680.594.1 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.03,707.10.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,476.122,408.1-15.1 %1,004.7457.054.5 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,752.3645.082.8 %1,172.8212.181.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,415.94,575.515.5 %702.2529.324.6 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,915.46,302.1-6.5 %1,983.9217.689.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,678.42,389.010.8 %470.533.193.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,945.7944.068.0 %604.5196.367.5 %
ตำรวจภูธรภาค 951,528.0333.199.4 %18,717.59,890.047.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา16,012.310,014.337.5 %4,364.34,475.5-2.5 %
รวม 682,454 486,509 0 % 83,423 36,545 0 %