จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,872.5227.094.1 %385.07.498.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,215.92,164.058.5 %264.9127.751.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,787.81,083.071.4 %276.4114.358.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,414.1465.089.5 %260.85.098.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,869.3907.086.8 %429.379.281.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,758.0769.079.5 %311.5115.962.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,479.4528.088.2 %400.4115.371.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,176.5619.085.2 %312.9115.363.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,627.4620.082.9 %137.246.266.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,867.8354.094.0 %1,364.0111.191.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,738.02,253.439.7 %909.7558.238.6 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,978.45,258.3-32.2 %1,383.11,115.619.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,855.22,809.027.1 %700.5376.746.2 %
สำนักงานชลประทานที่ 100.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.03,363.70.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี0.04,261.00.0 %0.0490.10.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,527.075,591.1-458.8 %4,191.05,762.7-37.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี45,146.43,354.092.6 %17,301.50.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,624.4574.378.1 %472.40.999.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี0.01,066.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,701.34,011.4-8.4 %890.7956.3-7.4 %
สำนักงานจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี19,647.130,169.2-53.6 %3,476.9354.989.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,465.72,128.738.6 %852.7571.133.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,479.51.0100.0 %814.7383.153.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,418.92,170.181.0 %738.6326.855.8 %
รจก.ลพบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,524.92,673.224.2 %757.6162.078.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี0.05,780.20.0 %0.0858.40.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,978.65,570.0-11.9 %1,482.6811.345.3 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 10.015,264.10.0 %0.022,453.40.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 20.010,543.20.0 %0.01,279.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 60.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,650.72,189.417.4 %1,186.40.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี0.016,693.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,948.51,888.635.9 %643.5286.855.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 174,753 148,378 0 % 21,456 12,504 0 %