จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,518.071,318.0047.7 %5.0434.331,380.90-217.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,512.122,054.0041.5 %5.0795.63124.9384.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,302.962,625.2820.5 %5.0613.9539.0493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,845.9610,361.00-5.2 %0.02,518.291,197.0052.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,176.52619.0085.2 %5.0312.85115.2863.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,965.081,083.0072.7 %5.0276.44114.2958.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,867.77354.0094.0 %5.01,364.02111.1091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,888.83460.0088.2 %5.0275.714.9598.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,982.05620.0084.4 %5.0137.1946.2166.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,049.85227.0094.4 %5.0384.977.4198.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,836.51528.0086.2 %5.0400.40115.3071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,215.942,164.0058.5 %5.0264.94127.6951.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,869.26907.0086.8 %5.0429.3179.2281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,757.98769.0079.5 %5.0311.49115.9562.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,749.11465.0087.6 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,958.495,562.36-40.5 %0.0985.77978.930.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,737.972,253.4439.7 %5.0909.73558.1938.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,769.925,258.33-39.5 %0.01,383.131,115.6119.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,187.882,809.0011.9 %5.0700.55376.6746.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,048.5524,207.9626.8 %5.012,402.634,526.4563.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,906.18819.5771.8 %5.0646.20334.5448.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,737.213,511.006.1 %3.0909.731,314.76-44.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,784.643,363.70-88.5 %0.0447.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,461.644,261.00-23.1 %0.0619.19490.1420.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,259.424,109.00-26.1 %0.0729.41596.0018.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,025.2115,994.00-297.3 %0.01,004.81334.9766.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,275.8475,591.13-515.8 %0.04,191.025,762.70-37.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี45,146.443,354.0092.6 %5.017,301.52410.5697.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,513.19574.3577.1 %5.0472.360.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,768.711,066.0061.5 %5.0529.41318.9339.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,812.554,011.36-5.2 %0.0890.71956.25-7.4 %0.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,101.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,385.111,957.03-41.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,927.214,668.265.3 %2.51,385.13491.7564.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,380.104,474.00-32.4 %0.0776.61319.7358.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี19,647.1030,169.16-53.6 %0.03,476.89354.9489.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,903.842,607.2033.2 %5.0985.79538.2345.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,576.882,128.6740.5 %5.0852.71571.1233.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,479.471.00100.0 %5.0814.65383.1253.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,756.245,368.36-12.9 %0.01,261.85435.3865.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,336.913,124.266.4 %3.0738.5954.9592.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,323.872,170.0580.8 %5.0700.55326.7553.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,565.0116,456.00-195.7 %0.01,411.80920.6134.8 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ17,959.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ722.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,761.681,115.0059.6 %5.0529.4179.4785.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,524.942,673.2224.2 %5.0757.60161.9678.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,043.071,485.0051.2 %5.0370.53479.14-29.3 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,075.445,780.21-13.9 %0.01,224.80858.3929.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,508.543,317.965.4 %2.5814.63396.8651.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,978.565,570.00-11.9 %0.01,482.58811.2545.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,620.307,686.72-16.1 %0.02,031.68205.6489.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,063.8215,264.10-1.3 %0.01,271.44862.1632.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,955.2310,543.17-77.0 %0.02,200.121,278.9741.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,771.6614,313.90-148.0 %0.0378.79475.00-25.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี107,921.7873,560.0031.8 %5.02,072.011,841.9911.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,630.4516,072.00-38.2 %0.0663.40888.10-33.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,875.718,530.0052.3 %5.0609.9076.2287.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี22,771.2924,510.80-7.6 %0.0881.32598.0532.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,401.6110,326.0028.3 %5.0659.77591.8510.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง32,354.2315,120.0053.3 %5.0740.53622.0716.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล50,631.7518,472.0063.5 %5.0851.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,650.692,189.4317.4 %5.01,186.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,727.2916,693.0058.0 %5.02,504.642,702.05-7.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,912.673,343.0014.6 %5.0852.661,115.30-30.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,948.521,888.6335.9 %5.0643.51286.8055.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,369.9724,304.02-8.6 %0.03,637.098,872.85-144.0 %0.0
รวม 651,328 535,226 17.83 % 90,573 51,218 43.45 %