จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,587.751,158.0055.3 %5.0486.41174.2864.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร5,283.8613,327.17-152.2 %0.071.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,941.6210,780.8036.4 %5.064.6286.75-34.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,016.012,303.0023.6 %5.0657.55207.4868.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,071.063,774.00-22.9 %0.0638.540.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,299.8610,722.4047.2 %5.01,969.661,064.0046.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,587.08178.0095.0 %5.0478.9865.6486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,653.20590.0083.8 %5.0305.4172.3976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,556.54327.0090.8 %5.0387.4571.9881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,522.611,292.0071.4 %5.0295.8351.3082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,893.64513.0086.8 %5.0316.520.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,578.34512.0085.7 %5.0322.0971.7977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,493.12400.0088.5 %5.0257.7548.2181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,376.82844.0084.3 %5.0492.8095.9680.5 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,111.561.00100.0 %5.0809.93190.1376.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร9,473.674,314.0054.5 %5.01,151.97856.5725.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,732.131,972.0047.2 %5.0961.81537.5044.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,960.711,187.0059.9 %5.0638.5475.8688.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,985.031,837.0038.5 %5.0504.76157.7068.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,933.651,606.0067.4 %5.01,456.22659.4954.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,019.093,540.96-75.4 %0.0509.86892.32-75.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,697.141,707.0053.8 %5.0942.79486.1048.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,779.551,859.0050.8 %5.0758.01420.8344.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,078.409,499.84-87.1 %0.01,151.97358.4568.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร63,642.2332,801.0048.5 %5.0568.66371.5034.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,252.572,465.0024.2 %5.0524.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,481.016,399.00-42.8 %0.069.1448.8029.4 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3556.285.2 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,212.36585.0081.8 %5.0790.660.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,853.991,007.0064.7 %5.0600.50436.2727.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,206.633,213.00-0.2 %0.0733.62685.416.6 %3.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร5,422.5449,131.92-806.1 %0.01,247.052,364.12-89.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,869.531,968.2059.6 %5.01,361.17431.1768.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,121.471,843.0041.0 %5.0752.6395.3087.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,702.0511,548.85-72.3 %0.01,247.05120.7090.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,314.641,483.0055.3 %5.0733.62393.8446.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,410.963,141.017.9 %3.5866.75289.2566.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,090.592,694.0012.8 %5.0695.58155.8077.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,310.251,818.0045.1 %5.0702.82252.5564.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,507.872,151.6938.7 %5.0600.5071.7988.0 %5.0
สพ.ชุมพร3,270.883,141.004.0 %2.0790.66358.0854.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 37,272.3429,060.0022.0 %5.0824.93461.9244.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,638.35879.0066.7 %5.0467.3935.6392.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,094.963,727.0026.8 %5.01,266.06448.0064.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,801.401,514.0046.0 %5.0619.52203.3067.2 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,236.394,399.00-3.8 %0.01,056.89408.5061.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,199.701,321.0058.7 %5.0695.61306.4855.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,427.282,839.2072.8 %5.041.18517.85-1,157.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,381.916,516.27-92.7 %0.0771.65337.1556.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 141,267.348,976.0078.2 %5.01,345.51402.3070.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 216,040.1412,481.0022.2 %5.01,578.81317.7779.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,459.691,707.0030.6 %5.0286.12250.9912.3 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล60,466.8912,625.0079.1 %5.0374.90280.5125.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,967.1436,912.0026.1 %5.01,059.33310.6570.7 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,598.9318,150.01-44.1 %0.0690.21522.1524.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,551.0613,328.8719.5 %5.0698.65242.0065.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ19,293.311,976.0089.8 %5.0556.98780.90-40.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน40,785.4021,136.0048.2 %5.0820.11311.6562.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,707.1019,612.0038.1 %5.01,003.341,460.90-45.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร14,996.9219,153.00-27.7 %0.01,715.62817.0052.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,670.162,406.0034.4 %5.0828.70314.1762.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,462.23740.0069.9 %5.0429.36272.2436.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,119.7013,296.0047.1 %5.04,154.153,870.306.8 %3.0
รวม 651,740 432,390 33.66 % 48,664 25,651 47.29 %