จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,432.4911.062.5 %448.4159.764.4 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร5,073.21,054.179.2 %71.677.4-8.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,511.910,780.834.7 %66.986.8-29.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,939.52,479.015.7 %657.5207.568.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,993.23,774.0-26.1 %638.50.999.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,924.19,484.452.4 %1,988.71,166.641.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,407.91,655.062.5 %295.851.382.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,464.3844.084.6 %492.896.080.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,404.5400.088.3 %257.848.281.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,794.9513.086.5 %316.50.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,466.3327.090.6 %387.572.081.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,496.1178.094.9 %479.065.686.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,560.5590.083.4 %305.472.476.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,487.6512.085.3 %327.171.878.0 %
ด่านศุลกากรชุมพร3,032.60.00.0 %695.6190.172.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร4,142.44,517.0-9.0 %1,152.0883.123.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,637.51,972.045.8 %961.8647.832.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,885.61,187.058.9 %638.543.493.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,909.31,837.036.9 %504.8157.768.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,808.51,606.066.6 %1,456.3659.554.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,967.93,541.0-79.9 %418.1892.3-113.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,603.41,707.052.6 %637.5612.43.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร0.01,859.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,949.69,499.8-91.9 %1,083.4358.566.9 %
ท่าอากาศยานชุมพร24,938.832,801.0-31.5 %325.9371.5-14.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,672.42,465.07.8 %315.739.087.7 %
สอต.ชุมพร(สวี)0.00.00.0 %0.056.30.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,367.46,399.0-46.5 %69.148.829.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,130.9585.081.3 %790.70.999.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,886.61,007.065.1 %600.5436.327.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,123.83,213.0-2.9 %418.4685.4-63.8 %
สำนักงานจังหวัดชุมพร5,285.049,131.9-829.6 %1,247.12,364.1-89.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,746.01,968.258.5 %1,361.2431.268.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร673.51,843.0-173.7 %235.895.359.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร7,636.312,698.6-66.3 %1,247.1126.589.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,230.61,483.054.1 %733.6393.846.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,324.53,141.05.5 %866.8639.026.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,012.22,694.010.6 %695.6155.877.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,226.32,115.034.4 %702.8252.564.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,182.72,151.732.4 %600.571.888.0 %
สพ.ชุมพร3,187.93,141.01.5 %790.7358.154.7 %
รจจ.ชุมพร 36,327.029,060.020.0 %824.9461.944.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,571.4879.065.8 %467.435.692.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,329.83,727.030.1 %1,209.0448.062.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,730.41,514.044.5 %619.5203.367.2 %
สปส.จ.ชุมพร4,128.94,399.0-6.5 %1,056.9408.561.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,118.61,321.057.6 %695.6306.555.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,206.46,520.0-103.3 %733.6337.154.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,162.82,615.074.3 %41.2422.2-925.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 215,633.313,079.716.3 %1,578.8317.879.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,397.31,707.028.8 %286.1251.012.3 %
ชุมพรปัญญานุกูล58,933.312,625.078.6 %374.9700.1-86.8 %
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร42,162.136,912.012.5 %1,059.3310.670.7 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,902.919,612.036.5 %1,003.3760.024.3 %
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์47,202.8591.098.7 %655.2455.130.5 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,131.313,328.917.4 %698.7242.065.4 %
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ18,804.010,872.042.2 %557.0780.9-40.2 %
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน20,660.021,136.0-2.3 %688.8418.239.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร9,034.819,725.0-118.3 %997.7776.122.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,577.12,406.032.7 %828.7314.262.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,924.6838.071.3 %429.4229.946.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร22,781.213,296.041.6 %3,252.96,354.5-95.4 %
รวม 547,205 402,370 26 % 43,025 27,625 36 %