จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,352.31631.4073.2 %5.0328.6424.9792.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,391.481,285.0076.2 %5.0122.8355.1055.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง118,520.319,752.7091.8 %5.0796.25161.5779.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,819.941,364.0051.6 %5.0480.7725.3594.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,729.961,664.3039.0 %5.0518.8049.9790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง22,275.0610,194.0054.2 %5.01,659.76437.8973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,861.27448.0088.4 %5.0222.7551.3976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,785.57416.0089.0 %5.0356.2692.1574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,819.35297.0092.2 %5.0302.1285.5071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,567.33384.0085.0 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,097.764,166.10-1.7 %0.0994.20169.1883.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,654.343,411.506.6 %3.0769.64294.2461.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,289.59313.0086.3 %5.0420.63278.3533.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,913.753,414.0012.8 %5.0651.93421.8035.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,684.37811.7069.8 %5.0556.87179.7367.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,619.761,291.0050.7 %5.0442.75526.96-19.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,787.60774.0072.2 %5.0556.831,191.41-114.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,189.411,572.0028.2 %5.0421.371.0099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,605.471,185.0067.1 %5.0899.16300.8766.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,922.191,062.0063.7 %5.0518.82169.0867.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,042.826,209.7048.4 %5.0804.04159.3880.2 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง54,028.3432,492.0039.9 %5.0341.85773.00-126.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,074.681,338.0056.5 %5.0434.56206.0552.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,215.862,448.5041.9 %5.066.66178.51-167.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,819.60834.6070.4 %5.0447.760.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,862.271,425.0050.2 %5.0499.79446.6010.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง22,557.802,018.0091.1 %5.08,600.60249.8797.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,679.8929,877.10-426.0 %0.01,171.56855.5627.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,313.285,917.00-78.6 %0.0727.98572.2821.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,097.501,387.0055.2 %5.0594.86288.3451.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,753.504,233.00-12.8 %0.0785.0363.2691.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,160.521,440.0054.4 %5.0613.88551.9510.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,903.573,590.39-23.7 %0.0499.78517.25-3.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,880.042,461.0014.5 %5.0442.64139.2368.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,956.601,552.0060.8 %5.0512.00314.7338.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,965.941,412.1952.4 %5.0480.7962.9086.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง39,448.052,058.0094.8 %5.012,612.98496.6196.1 %5.0
รจจ.ระนอง 603,938.0022,599.0496.3 %5.05,896.35753.4087.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,546.59629.0075.3 %5.0366.67161.8255.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,521.844,597.0016.7 %5.01,393.54503.6163.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,991.724,624.64-54.6 %0.0537.82359.3433.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,282.533,504.31-6.8 %0.0651.91436.2933.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,135.891,429.8054.4 %5.0424.87340.2819.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,321.012,283.0031.3 %5.0575.85225.1560.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง22,618.2011,652.0048.5 %5.03,107.33480.8084.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,973.603,517.0011.5 %5.0272.76152.9843.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง37,406.6424,141.0035.5 %5.0906.09388.1657.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง16,215.8115,792.002.6 %1.0535.25710.45-32.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี14,569.958,872.0039.1 %5.0573.24569.840.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,454.5914,835.15-75.5 %0.01,369.28529.0061.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,424.422,233.0034.8 %5.0727.98604.8316.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,074.131,102.0064.2 %5.0404.70271.1333.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,800.7211,120.0129.6 %5.03,091.432,606.9415.7 %5.0
รวม 1,121,923 278,061 75.22 % 61,751 19,488 68.44 %