จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,291.6631.472.4 %328.625.092.4 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง21,699.710,194.053.0 %1,659.8437.973.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,761.5448.088.1 %222.851.476.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,687.8416.088.7 %356.392.274.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,720.7297.092.0 %302.185.571.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,501.0384.084.6 %258.60.999.6 %
ด่านศุลกากรระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,615.0811.769.0 %556.9179.767.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,552.11,291.049.4 %442.8527.0-19.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง0.01,572.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง0.01,185.00.0 %0.0300.90.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,746.8834.669.6 %447.80.999.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,227.75,917.0-83.3 %728.0572.321.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง0.04,233.00.0 %0.063.30.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,828.63,590.4-26.9 %499.8517.2-3.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,854.41,552.059.7 %512.0314.738.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,801.31,412.249.6 %442.862.985.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,429.12,058.094.6 %12,613.0496.696.1 %
รจจ.ระนอง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง4,979.44,597.07.7 %1,393.5503.663.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,914.44,624.6-58.7 %361.8359.30.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง22,034.011,652.047.1 %3,107.3480.884.5 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง8,952.73,517.060.7 %272.80.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง0.014,835.20.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 135,598 54,228 0 % 24,234 4,708 0 %