จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,378.2111.096.7 %197.9182.47.8 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,321.911,167.0-381.0 %1,687.7497.870.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,921.71.0100.0 %89.4224.0-150.6 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,660.976,405.6-26.0 %249.3759.3-204.6 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังเขต 80.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,889.73,286.6-13.7 %787.650.693.6 %
สำนักงานสรรพากรภาค 110.021,172.00.0 %0.0142.80.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี0.09,705.00.0 %0.01,268.30.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,400.6493.085.5 %242.046.980.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,389.4429.087.3 %318.490.971.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน0.01,070.00.0 %0.052.20.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,264.31,747.059.0 %464.90.999.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,729.42,017.057.4 %292.6114.061.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,488.9366.089.5 %319.336.688.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง0.0783.00.0 %0.042.90.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ374.3387.0-3.4 %268.863.076.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,788.9720.081.0 %445.476.082.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา2,897.5627.078.4 %349.172.779.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,257.0417.087.2 %303.615.195.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,353.4372.088.9 %242.652.878.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,277.3408.087.6 %234.771.869.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,654.4588.083.9 %398.367.283.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,370.32,634.068.5 %753.4153.979.6 %
ด่านศุลกากรบ้านดอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 80.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,169.50.00.0 %9,803.8895.990.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน0.02,011.50.0 %0.0339.10.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,407.21,312.061.5 %608.7285.953.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย4,348.42,392.045.0 %522.0237.554.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี0.05,179.10.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 110.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี0.01,133.00.0 %0.038.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,970.71,132.061.9 %834.5341.759.1 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,474.07,059.6-57.8 %1,717.4604.264.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 110.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,101.95,223.1-148.5 %584.8314.846.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,655.43,525.024.3 %1,259.9579.554.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 80.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,886.97,198.919.0 %2,918.5218.592.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,571.71,749.051.0 %1,038.2342.067.1 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,108.810,085.1-41.9 %2,855.53,027.5-6.0 %
สอต.สุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,807.1870.051.9 %89.694.3-5.2 %
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.0750.00.0 %0.052.30.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,709.41,732.036.1 %749.50.00.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,118.513,157.0-115.0 %1,327.60.999.9 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,018.00.00.0 %1,434.11,430.70.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,581.93,999.0-11.6 %1,110.9559.549.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,327.04,753.0-9.8 %1,396.1767.645.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.สุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 815,453.115,000.02.9 %3,113.6959.369.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,090.04,022.01.7 %730.5189.174.1 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,587.74,835.013.5 %1,658.0486.470.7 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี0.019,686.00.0 %0.0366.60.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,545.92,581.027.2 %844.6667.820.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี0.07,707.10.0 %0.0425.60.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 30.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 10.015,657.00.0 %0.0245.40.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 20.08,559.30.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สอนคนตาบอดภาคใต้0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,170.917,646.012.5 %1,070.72,043.5-90.9 %
วิทยาลัยการอาชีพไชยา44,418.213,507.069.6 %1,006.3283.171.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี48,261.823,933.350.4 %17,588.02,735.884.4 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี17,953.919,105.0-6.4 %1,068.90.00.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,842.50.1100.0 %1,171.292.392.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,549.73,979.0-12.1 %725.51,143.8-57.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)0.07,202.00.0 %0.0964.90.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,528.91,593.037.0 %483.726.394.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,601.5609.076.6 %676.8285.957.8 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 367,491 273,174 0 % 64,216 21,190 0 %