จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,373.8411,167.00-370.4 %0.01,687.73497.7570.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,453.80111.0096.8 %5.0197.90182.407.8 %3.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,018.9976,405.60-23.2 %0.0249.27749.79-200.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.089.37223.95-150.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,264.892,530.0059.6 %5.070.7150.7528.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,345.102,000.0062.6 %5.01,538.17371.4575.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,849.883,011.0021.8 %5.0768.580.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,954.363,286.60-11.2 %0.0787.6150.6293.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,551.4421,172.00-45.5 %0.04,634.88142.8096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,520.249,705.00-13.9 %0.02,738.731,268.2553.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 211,071.248,206.0025.9 %5.01,761.25630.3564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,835.312,017.0058.3 %5.0292.59114.0061.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,880.691,070.0072.4 %5.0347.93125.3864.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,476.69493.0085.8 %5.0242.0146.8880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,567.05366.0089.7 %5.0319.3236.5888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,650.17783.0078.5 %5.0378.0439.9289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ382.72387.00-1.1 %0.0268.7763.0576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,873.75720.0081.4 %5.0445.4376.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,465.25429.0087.6 %5.0318.3890.8671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา2,962.34627.0078.8 %5.0349.1072.6679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,680.67530.0085.6 %5.0297.7747.2484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,575.94198.0094.5 %5.0310.2589.9671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,329.95417.0087.5 %5.0326.6115.1595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,428.44372.0089.1 %5.0242.6552.7978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,350.65408.0087.8 %5.0234.7171.7969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,314.03179.0094.6 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,359.801,747.0059.9 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,736.17588.0084.3 %5.0398.3267.1683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,597.5912.0099.7 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,573.797,137.0038.3 %5.0711.28171.0076.0 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,557.692,634.0069.2 %5.0753.41153.9479.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,173.707,841.76-51.6 %0.02,029.68598.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,800.1410,565.6063.3 %5.09,803.82895.8590.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0242.65116.8551.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,431.732,011.5017.3 %5.0424.39339.1520.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,483.511,312.0062.3 %5.0608.74285.9553.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย4,445.772,234.0049.7 %5.0521.96237.5054.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,325.53832.7886.8 %5.0407.91215.2547.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,642.235,179.15-11.6 %0.01,301.021,285.571.2 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,378.403,178.6072.1 %5.08,131.05160.5598.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,372.391,133.0066.4 %5.0897.3638.0095.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,037.201,132.0062.7 %5.0834.55341.7259.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,635.793,072.00-16.5 %0.0654.47789.14-20.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,467.203,869.1613.4 %5.01,717.441,054.3538.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,868.765,564.90-14.3 %0.02,019.601,463.1327.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี32,010.205,756.8882.0 %5.01,779.543,187.18-79.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,346.545,223.14-122.6 %0.0584.79314.7746.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,712.502,924.0038.0 %5.01,643.30945.9142.4 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,759.663,525.0025.9 %5.01,259.94579.5054.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,677.672,888.6438.2 %5.01,818.752,740.32-50.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,693.5719,331.00-15.8 %0.01,624.29212.8086.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี173,137.09317,069.09-83.1 %0.0397.80961.40-141.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,085.877,198.8820.8 %5.02,918.51218.5092.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,638.291,749.0051.9 %5.01,038.15342.0067.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,705.654,668.24-26.0 %0.01,020.64374.3063.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)6,526.047,924.69-21.4 %0.02,798.161,516.5545.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,267.9710,085.12-38.8 %0.02,855.533,027.50-6.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,600.161,025.0077.7 %5.088.8350.4943.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,371.22715.0047.9 %5.076.8171.886.4 %3.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,847.52870.0052.9 %5.089.6094.29-5.2 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,495.941,316.0062.4 %5.096.6557.7940.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,647.17750.0079.4 %5.0958.7252.2594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,244.961,732.0059.2 %5.01,687.73728.9856.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,668.433,127.0014.8 %5.0574.17442.7022.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,797.7451,623.00-659.4 %0.02,274.193,084.55-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,392.521,720.0060.8 %5.01,320.03916.2030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,062.681.00100.0 %5.0749.56337.2555.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,255.4813,157.00-110.3 %0.01,643.31102.4293.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,171.6816,147.00-13.9 %0.02,415.44940.5061.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,287.101,802.0085.3 %5.01,434.131,430.700.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,662.103,999.00-9.2 %0.01,110.86559.5549.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,943.442,097.0046.8 %5.01,205.94257.9778.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,423.914,753.00-7.4 %0.01,396.12767.6045.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,365.723,204.444.8 %2.0901.71160.5582.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี26,492.5113,054.0050.7 %5.0843.69773.368.3 %4.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,282.127,417.4910.4 %5.0567.78431.2524.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี71,789.5367,537.475.9 %2.51,521.291,236.0418.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8120,089.4515,000.0087.5 %5.046,470.08959.2597.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,181.524,022.003.8 %1.5730.54189.0574.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,658.284,835.0014.6 %5.01,658.00486.4070.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี35,264.1119,686.0044.2 %5.0804.73366.5654.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,625.322,581.0028.8 %5.0844.63667.8520.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,720.537,707.120.2 %0.51,643.31425.6074.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,915.581,255.0067.9 %5.0920.70282.1569.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,404.755,180.80-52.2 %0.0939.72860.558.4 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)43,205.9010,507.5375.7 %5.05,118.79693.0086.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 112,152.8215,657.00-28.8 %0.0457.98245.4146.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 253,288.628,559.3283.9 %5.02,166.88588.2772.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 341,746.7615,458.2463.0 %5.01,700.19424.3375.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,846.742,839.000.3 %0.5300.92306.67-1.9 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,864.497,085.7840.3 %5.0313.07506.35-61.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี69,782.3455,836.0020.0 %5.01,669.19988.8540.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์14,590.9411,425.0021.7 %5.0908.23326.8064.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี115,747.2136,799.0068.2 %5.01,128.74513.9554.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,622.4717,646.0014.4 %5.01,070.682,043.47-90.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,090.9814,466.0020.0 %5.0917.35261.2571.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,412.6213,507.0070.3 %5.01,006.26283.1071.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ41,915.6813,980.0066.6 %5.01,000.42265.2473.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี49,342.2923,933.2851.5 %5.017,587.992,735.8284.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี19,009.4519,105.00-0.5 %0.01,083.85363.8566.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,906.171.00100.0 %5.01,171.2192.2592.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,629.153,979.00-9.6 %0.0725.531,011.00-39.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,606.437,202.00-56.3 %0.01,541.31964.8937.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,585.491,593.0038.4 %5.0483.6626.2894.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,659.73609.0077.1 %5.0676.84285.8657.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,220.3217,118.000.6 %0.56,830.675,781.2615.4 %5.0
รวม 1,525,514 1,148,599 24.71 % 193,958 63,190 67.42 %