จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,566.78806.0068.6 %5.0271.29258.004.9 %2.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11533.50-479.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,829.0310,950.4741.8 %5.063.33150.66-137.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,401.825,718.02-68.1 %0.0496.65107.1078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,101.181,256.0059.5 %5.0401.57108.4473.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต26,896.7518,418.6531.5 %5.03,044.79981.3567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,305.593,600.0074.8 %5.0365.66106.4070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,400.592,031.0053.8 %5.0318.2443.7086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,211.991,295.4075.1 %5.0288.8242.7585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,777.451,735.0063.7 %5.0372.33118.7568.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,130.553,907.0036.3 %5.0686.81172.8574.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,188.930.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,180.667,760.66-85.6 %0.0781.89389.5050.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,470.641,979.0063.8 %5.01,051.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,204.561,769.0057.9 %5.0667.79277.9658.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,066.372,266.0026.1 %5.0420.5897.8976.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,959.021,520.0048.6 %5.0385.39118.5969.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,221.991,964.0039.0 %5.0477.63495.32-3.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,571.72811.0048.4 %5.0310.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,620.831,833.0049.4 %5.0670.12269.9959.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,080.292,322.0061.8 %5.0439.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,674.0219,581.00-245.1 %0.01,048.11425.4759.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,076.743,780.007.3 %3.51,176.90537.6354.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,763.903,113.0017.3 %5.0743.86413.2544.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,505.3015,409.2921.0 %5.0238.40121.8248.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,175.33963.0055.7 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,691.64564.0084.7 %5.0515.660.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,960.711,002.6066.1 %5.0420.58318.6324.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,072.564,856.26-19.2 %0.0705.82420.6740.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,476.5823,409.00-327.4 %0.01,352.372,909.39-115.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,035.32752.0085.1 %5.01,276.30144.5988.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,594.821,300.0063.8 %5.0686.81121.4982.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,506.6511,416.35-107.3 %0.01,143.19149.1487.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,872.991,634.0085.0 %5.0325.50475.00-45.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,478.0117,862.60-413.6 %0.0629.76445.5529.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,763.841,501.0060.1 %5.0705.82120.8482.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,435.272,078.7061.8 %5.0534.68263.4650.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,546.683,734.0067.7 %5.0572.71141.0375.4 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,611.425,430.6048.8 %5.0368.98434.69-17.8 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 56,277.7130,340.1146.1 %5.0872.46486.1844.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,585.55793.0069.3 %5.0287.47353.14-22.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,385.692,042.4039.7 %5.0553.70140.6074.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,914.706,687.63-36.1 %0.01,048.11320.7569.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,204.571,746.5045.5 %5.0477.63252.9147.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,993.261,335.0055.4 %5.0438.6269.1784.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,167.522,977.006.0 %3.0439.60102.8976.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,983.9515,831.0065.6 %5.0645.6051.3992.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,495.05758.8897.1 %5.0187.71105.0044.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,461.439,035.0045.1 %5.0355.6827.1192.4 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,038.8316,440.0031.6 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต53,386.6435,764.2033.0 %5.0868.76552.0036.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต86,406.0153,943.9937.6 %5.0452.36402.8910.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,180.5714,339.17-8.8 %0.0978.63885.809.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,544.014,609.00-1.4 %0.0496.65304.6538.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,593.83538.0079.3 %5.0287.47110.8361.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 38,746.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,539.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,647.6814,478.0061.5 %5.02,540.533,696.00-45.5 %0.0
รวม 622,507 401,988 35.42 % 35,738 19,583 45.20 %