จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,363.310,950.540.4 %63.3150.7-137.9 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,083.11,295.474.5 %288.80.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ด่านศุลกากรภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต0.01,520.00.0 %0.0118.60.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,142.31,964.037.5 %477.6495.3-3.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,507.1811.046.2 %310.10.00.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต0.01,694.00.0 %0.0494.20.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,600.3564.084.3 %515.70.999.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,887.51,002.665.3 %420.6318.624.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต0.011,416.40.0 %0.0149.10.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,300.82,078.760.8 %534.7263.550.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.ภูเก็ต10,349.05,430.647.5 %369.0434.7-17.8 %
รจจ.ภูเก็ต 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต6,748.18,182.4-21.3 %1,371.4317.676.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,301.92,042.438.1 %553.7140.674.6 %
สปส.จ.ภูเก็ต0.06,687.60.0 %0.0320.70.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต0.01,746.50.0 %0.0216.80.0 %
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,919.21,335.054.3 %438.665.585.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต0.053,944.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต0.014,339.20.0 %0.0885.80.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 0.04,609.00.0 %0.0304.70.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,745.10.00.0 %287.5110.861.4 %
ตำรวจภูธรภาค 8 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 63,203 35,657 0 % 5,032 2,298 0 %