จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,149.91434.5086.2 %5.0357.71176.4650.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,748.7412,884.10-66.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,698.5313,219.01-4.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,876.403,130.89-8.8 %0.0547.870.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,078.381,439.0053.3 %5.0604.9247.6592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,430.849,741.51-3.3 %0.01,688.83514.9069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,524.33363.0089.7 %5.0188.0588.6552.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,604.73725.0079.9 %5.0323.81118.9163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,748.95467.0087.5 %5.0256.149.8596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,736.79679.0085.7 %5.0209.4457.9572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,074.68652.0084.0 %5.0321.5081.5474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,404.44327.0090.4 %5.0190.1989.8752.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว437.71333.0023.9 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,260.622,645.0018.9 %5.0679.31573.8015.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,368.64864.0063.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,357.554,984.0065.3 %5.0757.04403.6446.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,418.981,688.0050.6 %5.0833.11237.5071.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,406.50913.0073.2 %5.0374.70185.2050.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,493.69950.0061.9 %5.0452.82197.3156.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,627.752,290.0036.9 %5.0833.11554.6733.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,051.973,422.0043.5 %5.0879.39604.2031.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,080.364,623.00-13.3 %0.01,023.27664.7435.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,836.98972.0065.7 %5.0547.8780.6585.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา7,095.9410,900.69-53.6 %0.01,061.30227.2578.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,541.742,286.0035.5 %5.0577.4779.8086.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,631.24427.0073.8 %5.059.8972.50-21.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,107.69701.0077.4 %5.0534.51124.9576.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,117.24938.0069.9 %5.0509.84332.5034.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,327.562,206.0033.7 %5.0662.00368.7844.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,401.821.00100.0 %5.01,498.671.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,580.902,856.0037.7 %5.0566.88470.9516.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,338.702,783.0047.9 %5.01,308.51466.0064.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,453.405,120.3631.3 %5.0855.9842.7595.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,677.811,520.0085.8 %5.0585.90845.50-44.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,275.0322,276.14-580.2 %0.0608.12328.5346.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,350.862,380.0055.5 %5.0719.01206.5771.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา32,112.321,796.5194.4 %5.011,637.38127.5598.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,522.012,470.202.1 %1.0399.2731.8192.0 %5.0
สพ.พังงา10,843.611,732.0084.0 %5.01,510.66303.4379.9 %5.0
รจจ.พังงา 20,380.4711,898.0041.6 %5.0552.60297.7646.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,383.78926.0061.2 %5.0395.74155.8060.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา2,527.763,215.00-27.2 %0.01,023.27570.4644.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,255.33871.0073.2 %5.0487.81328.1132.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,097.795,582.25-36.2 %0.0740.90333.8754.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,320.972,108.0036.5 %5.0700.00137.1580.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,756.2811,372.18-16.6 %0.02,430.45213.4291.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)13,110.306,236.2852.4 %5.01,590.48178.3088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,854.859,059.6463.5 %5.01,615.88158.1790.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,015.852,438.1069.6 %5.0337.73415.15-22.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,189.7036,984.0024.8 %5.01,002.03365.7563.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา22,193.6116,242.0026.8 %5.0629.53457.0027.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง19,221.7312,050.4137.3 %5.0644.27514.1120.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า15,494.274,404.7471.6 %5.0663.46241.9463.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,838.3914,669.38-6.0 %0.01,488.602,170.28-45.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,412.181,913.0043.9 %5.0738.03329.2755.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,489.40411.0083.5 %5.0452.82227.1549.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,569.4410,520.7927.8 %5.03,962.162,289.0542.2 %5.0
รวม 451,907 279,042 38.25 % 54,095 18,149 66.45 %