จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,045.7434.585.7 %357.7176.550.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา0.013,219.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,825.13,130.9-10.8 %566.90.00.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา0.09,741.50.0 %0.0514.90.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,485.5725.079.2 %323.8118.963.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,291.8327.090.1 %190.289.952.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง462.4652.0-41.0 %321.581.574.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,152.72,645.016.1 %679.3573.815.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า0.0864.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา13,882.54,984.064.1 %757.0626.017.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,293.8913.072.3 %374.7185.250.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,411.2950.060.6 %452.80.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา5,851.73,422.041.5 %879.4604.231.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,743.1972.064.6 %547.980.685.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,577.3427.072.9 %59.90.00.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,004.9701.076.7 %534.5125.076.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,014.1938.068.9 %509.8332.534.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,544.22,206.037.8 %662.0368.844.3 %
สำนักงานจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา2,075.02,549.0-22.8 %706.80.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,206.80.00.0 %856.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,166.722,276.1-603.5 %608.1328.546.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,173.82,380.054.0 %719.0206.671.3 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สพ.พังงา10,484.81,732.083.5 %1,510.7303.479.9 %
รจจ.พังงา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา2,444.13,215.0-31.5 %1,023.3263.174.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา0.05,582.30.0 %0.0333.90.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)12,676.56,236.350.8 %1,590.5178.388.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,750.62,438.168.5 %337.7766.3-126.9 %
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง0.012,050.40.0 %0.0514.10.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,380.514,669.4-9.6 %1,488.62,170.3-45.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 112,738 78,923 0 % 13,416 7,579 0 %