จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่454.81,114.0-144.9 %371.3139.662.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่0.00.00.0 %0.0252.80.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,755.01,050.061.9 %291.863.878.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,090.32,944.04.7 %621.4114.481.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,768.49,051.015.9 %2,218.7637.571.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,827.8480.087.5 %289.472.075.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,774.3607.083.9 %328.40.999.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,815.4397.089.6 %420.462.985.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,172.11,113.078.5 %308.6148.252.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,040.11,007.075.1 %406.236.191.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,866.9562.085.5 %202.136.282.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,843.0794.079.3 %333.065.580.3 %
ด่านศุลกากรกระบี่3,320.23,657.5-10.2 %716.3118.883.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,221.71,995.975.7 %697.4431.338.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่2,913.0998.065.7 %381.6159.658.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,337.0497.078.7 %404.8266.934.1 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,090.01,950.036.9 %583.3106.681.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,958.82,729.031.1 %920.6859.36.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,057.61,662.045.6 %659.4182.672.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,747.51,455.061.2 %716.3170.876.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,546.0607.782.9 %597.4368.638.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,077.61,395.032.9 %462.3398.713.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,580.34,648.2-1.5 %1,268.0593.153.2 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,538.21,911.046.0 %609.7226.462.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่16,564.19,894.840.3 %1,096.8107.790.2 %
ท่าอากาศยานกระบี่215,065.3748,374.0-248.0 %412.60.00.0 %
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่1,206.31,380.0-14.4 %697.4185.373.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 3,975.35,900.0-48.4 %67.1115.5-72.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,295.92,061.037.5 %609.036.294.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,057.71,257.858.9 %488.3205.957.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,387.32,816.016.9 %526.8644.0-22.2 %
สำนักงานจังหวัดกระบี่99,829.337,884.062.1 %38,395.83,208.691.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,045.26,151.0-52.1 %938.4500.946.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่1,257.82,754.0-119.0 %499.9212.057.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่6,149.38,780.3-42.8 %1,229.998.892.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,089.41,662.046.2 %697.4266.061.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,823.62,705.829.2 %830.5460.044.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,941.82,320.041.1 %887.6388.556.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,444.93,391.070.4 %735.5405.644.8 %
เรือนจำจังหวัดกระบี่50,643.018,460.063.5 %1,068.4505.452.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,786.6329.588.2 %431.2181.557.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,694.43,926.0-6.3 %792.5219.572.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,830.01,455.048.6 %564.4225.160.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,355.33,528.819.0 %811.6342.057.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่1,179.51,895.0-60.7 %697.5163.076.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,524.09,965.05.3 %2,998.4245.091.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,782.63,136.545.8 %406.1153.062.3 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม14,150.011,871.016.1 %625.8864.1-38.1 %
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่55,057.640,114.027.1 %1,187.3401.966.2 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่0.012,844.70.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,994.211,214.964.9 %12,246.2631.894.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,170.21,804.143.1 %637.5609.04.5 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,929.31,149.060.8 %450.2173.861.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 659,025 988,806 -50 % 84,426 16,810 80 %