จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,785.831,114.0060.0 %5.0393.21139.6564.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80252.80-353.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,745.211,050.0061.8 %5.0291.7663.8578.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,079.392,944.004.4 %2.0621.37114.3581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,730.199,051.0015.6 %5.02,218.70637.4571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,945.801,007.0074.5 %5.0349.1436.1089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,843.42562.0085.4 %5.0202.0936.1782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,832.59794.0079.3 %5.0332.9565.5080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,170.031,113.0078.5 %5.0308.61148.2052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,817.51480.0087.4 %5.0289.3772.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,790.16607.0084.0 %5.0328.4399.1169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,801.87397.0089.6 %5.0420.3862.9485.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,554.483,657.5019.7 %5.0716.35118.7583.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,192.591,995.9375.6 %5.0697.41431.3038.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่2,902.64997.9665.6 %5.0381.61159.6058.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,328.71497.0078.7 %5.0404.81266.9534.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,079.011,950.0036.7 %5.0583.34106.5981.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,944.802,729.0030.8 %5.0849.60859.33-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,046.791,662.0045.5 %5.0659.39182.6172.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,734.211,455.0061.0 %5.0716.34170.7976.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่6,012.621,549.0074.2 %5.0754.46577.2923.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,072.721,395.0032.7 %5.0462.26389.2215.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,633.134,648.2317.5 %5.01,267.95593.0853.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,525.611,911.0045.8 %5.0609.66226.4162.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่16,505.359,894.8040.1 %5.01,096.80107.6790.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่795,121.25752,196.005.4 %2.53,719.30237.5093.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,542.181,380.0069.6 %5.0716.42185.2574.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,506.665,064.008.0 %4.067.0772.33-7.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,284.171,718.0047.7 %5.0716.4472.3089.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,827.581,257.8355.5 %5.0488.25205.8757.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,265.592,816.0013.8 %5.0526.83611.80-16.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่99,475.2537,884.0061.9 %5.038,395.763,208.6191.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,129.666,151.00-19.9 %0.0944.63500.8647.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,631.832,754.0051.1 %5.0868.55211.9575.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่7,467.648,780.26-17.6 %0.01,229.8798.8092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,078.421,662.0046.0 %5.0697.41266.0061.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,810.022,705.8229.0 %5.0830.54459.9544.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,119.242,837.0031.1 %5.0602.33387.3035.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,927.792,320.0040.9 %5.0887.57388.5556.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,319.112,024.0039.0 %5.0545.30140.6074.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,404.273,391.0070.3 %5.0735.46405.6544.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่58,252.7118,460.0068.3 %5.01,068.35505.4052.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,776.72329.5488.1 %5.0431.24181.4557.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,681.323,926.00-6.6 %0.0792.55219.4572.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,819.961,455.0048.4 %5.0564.36225.1560.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,339.893,528.8018.7 %5.0811.52342.0057.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,466.711,895.0057.6 %5.0697.47163.0276.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,796.559,964.987.7 %3.52,998.36275.0290.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่19,855.9415,000.2624.5 %5.01,716.39634.5563.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,762.063,136.5045.6 %5.0406.09152.9562.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่58,115.6040,114.0031.0 %5.01,187.25401.8566.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก18,198.2118.8099.9 %5.0663.58413.7537.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,853.3233,462.00-53.1 %0.0776.80866.66-11.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,470.1612,844.654.6 %2.0587.819,545.98-1,524.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม22,399.4811,871.0047.0 %5.0625.84864.07-38.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,880.7611,214.9064.8 %5.012,246.24631.8094.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,159.001,804.0742.9 %5.0637.54608.954.5 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,918.931,149.0060.6 %5.0450.20173.8561.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,474.6615,650.0055.9 %5.03,148.131,690.0046.3 %5.0
รวม 1,395,207 1,074,227 23.01 % 96,793 31,267 67.70 %