จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,890.251,185.0059.0 %538.63286.1546.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,295.6516,249.28-74.8 %65.67196.33-199.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,770.402,723.0069.0 %61.25300.52-390.6 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,487.1027,843.00-5.1 %536.541.8599.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,439.561,774.0048.4 %885.034.6499.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,759.582,310.0016.3 %747.820.9599.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช33,688.2021,331.0636.7 %6,500.731,292.2980.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,598.26317.0091.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,711.22278.0092.5 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ443.34149.1566.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,602.66384.0089.3 %204.8372.4164.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,574.42403.0088.7 %178.0072.5259.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,657.751,458.0060.1 %462.0370.8484.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,381.2666.0098.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,612.94513.0085.8 %246.14107.8956.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,508.96551.0084.3 %353.5369.7780.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,612.25790.0078.1 %265.3846.7082.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,068.611,641.0067.6 %603.8136.0194.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,610.52274.0092.4 %369.0570.6580.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,896.01894.0077.1 %297.8776.0074.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,818.78666.0088.6 %231.8734.3685.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,583.88517.0085.6 %383.3372.4981.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,454.45426.0087.7 %407.1778.9380.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,959.74575.0085.5 %337.0671.9478.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,543.09489.0086.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,430.97320.0090.7 %173.81114.0034.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง4,399.73414.0090.6 %227.6075.0567.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,382.65484.0085.7 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,788.663,793.20-36.0 %709.79105.8085.1 %
ด่านศุลกากรสิชล3,033.915,175.00-70.6 %573.49262.2054.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช1,155.554,679.19-304.9 %532.37362.9031.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ305.35116.8561.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,646.13893.0066.3 %6,382.02173.8597.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,783.93987.0064.5 %718.66253.0064.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง641.881,255.00-95.5 %389.33349.6010.2 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ721.2617.9497.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,313.203,365.0022.0 %1,261.25766.6539.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,173.111,746.0045.0 %880.93621.7329.4 %
สำนักงานชลประทานที่ 1511,808.9827,338.84-131.5 %4,725.275,880.00-24.4 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,645.611,719.0052.8 %1,533.47166.1889.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,055.052,162.0057.2 %1,603.55596.8062.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,771.375,116.19-35.7 %1,071.091,705.25-59.2 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,954.145,415.54-83.3 %677.06803.71-18.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,585.494,602.3130.1 %2,116.972,496.31-17.9 %
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,424.272,262.0033.9 %937.97391.0558.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช5,222.2514,010.00-168.3 %1,212.72401.7566.9 %
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช0.00140,850.000.0 %0.00387.600.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,072.4913,772.17-51.8 %3,471.276,166.55-77.6 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,407.702,680.0021.4 %976.01890.158.8 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,177.421,844.40-56.6 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,840.78528.0071.3 %80.9354.4232.8 %
สอต.นครศรีธรรมราช2,315.341,358.0041.3 %72.7779.58-9.4 %
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,366.21790.0042.2 %64.0947.5025.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,549.671,726.0051.4 %899.57116.9787.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,787.51970.0065.2 %709.79307.8456.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,982.374,465.92-12.1 %918.97250.5572.7 %
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,293.2437,013.00-488.1 %1,926.803,059.76-58.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,928.226,626.0016.4 %1,584.52607.4061.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช1,453.0912,144.03-735.7 %660.44283.8557.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช6,338.9111,724.00-85.0 %1,090.46107.5490.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,659.291,208.0067.0 %1,127.77902.0020.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,773.016,347.67-68.2 %1,071.10309.0971.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,364.882,944.0032.6 %1,261.08120.2190.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,875.992,490.9548.9 %1,332.65764.2342.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,225.654,508.00-39.8 %861.9172.4191.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,367.664,208.5280.3 %572.62291.6549.1 %
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช3,872.943,853.000.5 %453.57283.5037.5 %
รจก.นครศรีธรรมราช 151,801.70102,977.4632.2 %2,128.932,222.02-4.4 %
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 27,241.4919,701.8727.7 %783.89581.2825.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช1,348.071,577.00-17.0 %519.61107.9779.2 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,842.964,631.00-20.5 %1,071.10299.2572.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,261.891,413.0056.7 %861.91346.7559.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,221.7010,134.00-94.1 %1,242.23360.7271.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,456.182,678.0022.5 %899.96199.5077.8 %
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,854.242,595.0046.5 %1,833.4874.1796.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,590.254,949.31-7.8 %1,006.49735.0027.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช21,296.975,790.1372.8 %768.32252.2967.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 27,069.6111,019.00-55.9 %1,719.171,190.4230.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,369.5112,810.394.2 %1,342.58453.0766.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 110,549.3612,651.87-19.9 %921.49161.5682.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 328,306.1712,126.2757.2 %2,582.92582.3377.5 %
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,632.9315,953.8257.6 %314.8963.1879.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,206.243,861.0037.8 %289.62102.6064.6 %
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,126.9313,055.3523.8 %241.06320.36-32.9 %
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,022.6327,913.0038.0 %888.350.9599.9 %
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช86,036.0857,357.0033.3 %1,752.691,757.62-0.3 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,349.3314,868.0061.2 %1,197.10564.6352.8 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช159,764.52476.4099.7 %1,125.211,113.741.0 %
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง204,923.6921,450.7689.5 %1,393.14719.0048.4 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18,931.858,995.0052.5 %889.09325.1963.4 %
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,247.4430,943.9019.1 %957.38994.55-3.9 %
วิทยาลัยเทคนิคสิชล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี17,684.506,657.0062.4 %766.38237.2269.0 %
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช30,456.2813,081.0057.0 %809.96509.6137.1 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช454,376.91118,401.6673.9 %1,154.801,276.19-10.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,739.2521,855.96-103.5 %2,974.491,328.8255.3 %
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช66,764.8860,000.0010.1 %2,149.41782.8063.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,656.074,378.60-19.8 %1,014.041,321.90-30.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,913.851,138.0060.9 %766.83334.8956.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,873.2930,012.0030.0 %5,603.112,893.6148.4 %
รวม 1,891,312 946,049 49.98 % 101,979 55,701 45.38 %