จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,890.251,185.0059.0 %5.0538.63286.1546.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,487.1027,843.00-5.1 %0.0536.541.8599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,295.6516,249.28-74.8 %0.065.67196.33-199.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,770.402,723.0069.0 %5.061.25300.52-390.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,439.561,774.0048.4 %5.0885.034.6499.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,759.582,310.0016.3 %5.0342.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช33,688.2021,331.0636.7 %5.06,500.731,292.2980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34149.1566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,602.66384.0089.3 %5.0204.8372.4164.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,574.42403.0088.7 %5.0178.0072.5259.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,657.751,458.0060.1 %5.0462.0370.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,381.2666.0098.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,612.94513.0085.8 %5.0246.14107.8956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,508.96551.0084.3 %5.0353.5369.7780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,612.25790.0078.1 %5.0265.3846.7082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,068.611,641.0067.6 %5.0603.8136.0194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,598.26317.0091.2 %5.0274.840.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,610.52274.0092.4 %5.0369.0570.6580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,896.01894.0077.1 %5.0297.8776.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,818.78666.0088.6 %5.0231.8734.3685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,583.88517.0085.6 %5.0383.3372.4981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,454.45426.0087.7 %5.0407.1778.9380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,959.74575.0085.5 %5.0337.0671.9478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,711.22278.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,543.09489.0086.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,430.97320.0090.7 %5.0173.81114.0034.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง4,399.73414.0090.6 %5.0227.6075.0567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,382.65484.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,789.033,793.20-36.0 %0.0709.79105.8085.1 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,047.265,175.00-69.8 %0.0573.49262.2054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช1,155.554,679.19-304.9 %0.0532.37362.9031.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35116.8561.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,646.13893.0066.3 %5.06,382.02173.8597.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,783.93987.0064.5 %5.0718.66253.0064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง641.881,255.00-95.5 %0.0389.33349.6010.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.7717.9497.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,174.931,746.0045.0 %5.0880.93621.7329.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,879.6027,338.84-130.1 %0.04,725.275,382.10-13.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,645.611,719.0052.8 %5.01,533.47166.1889.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,055.052,162.0057.2 %5.01,603.55596.8062.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,771.375,116.19-35.7 %0.01,071.091,705.25-59.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,906.765,415.54-86.3 %0.0666.34803.71-20.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,585.494,602.3130.1 %5.02,116.972,496.31-17.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,424.272,262.0033.9 %5.0937.97391.0558.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช6,775.3113,238.60-95.4 %0.01,212.72279.4577.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช81,376.63140,850.00-73.1 %0.0495.38387.6021.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,072.4913,772.17-51.8 %0.03,471.276,166.55-77.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,833.832,680.0030.1 %5.0976.01890.158.8 %4.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,177.421,844.40-56.6 %0.0550.45152.0072.4 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,315.341,358.0041.3 %5.072.7779.58-9.4 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,366.21790.0042.2 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,840.78528.0071.3 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,549.671,726.0051.4 %5.0899.57116.9787.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,787.51970.0065.2 %5.0740.28307.8458.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,982.374,465.92-12.1 %0.0918.97250.5572.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,293.2437,013.00-488.1 %0.01,926.803,059.76-58.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,928.226,626.0016.4 %5.01,584.52607.4061.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช1,453.093,107.00-113.8 %0.0660.44283.8557.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช4,951.0411,724.00-136.8 %0.01,090.46107.5490.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,659.291,208.0067.0 %5.01,127.77902.0020.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,773.016,347.67-68.2 %0.01,071.10309.0971.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,364.882,944.0032.6 %5.01,261.08120.2190.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,875.992,490.9548.9 %5.01,332.65764.2342.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,225.654,508.00-39.8 %0.0861.9172.4191.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,367.664,208.5280.3 %5.0572.62291.6549.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช3,872.943,853.000.5 %0.5453.57283.5037.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 151,801.70102,977.4632.2 %5.02,128.932,222.02-4.4 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0.0019,701.870.0 %0.00.00581.280.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,413.381,577.0034.7 %5.0519.61107.9779.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,661.264,631.000.6 %0.51,071.10423.1060.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,170.831,413.0055.4 %5.0823.88428.1848.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,221.7010,134.00-94.1 %0.01,242.23360.7271.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,456.182,678.0022.5 %5.0899.96199.5077.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,854.242,595.0046.5 %5.01,833.4874.1796.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,590.254,949.31-7.8 %0.01,006.49735.0027.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช21,296.975,790.1372.8 %5.0768.32252.2967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)21,079.059,354.0055.6 %5.0822.62734.7910.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 133,510.4812,651.8762.2 %5.0921.49161.5682.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 27,069.6111,019.00-55.9 %0.01,719.171,190.4230.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 328,306.1712,126.2757.2 %5.02,582.92582.3377.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,369.5112,810.394.2 %2.01,342.58453.0766.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,206.243,861.0037.8 %5.0289.62102.6064.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,126.9313,055.3523.8 %5.0241.06320.36-32.9 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,632.9315,953.8257.6 %5.0314.8963.1879.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช86,036.0857,357.0033.3 %5.01,752.691,757.62-0.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,349.3314,868.0061.2 %5.01,197.10564.6352.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล32,170.6515,276.0052.5 %5.01,101.09279.8574.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช159,654.53476.4099.7 %5.01,125.211,113.741.0 %0.5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช30,456.2813,149.1956.8 %5.0809.96169.1479.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช454,376.91118,401.6673.9 %5.01,154.801,276.19-10.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18,931.858,995.0052.5 %5.0889.09325.1963.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,022.6327,913.0038.0 %5.0888.35518.9041.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,247.4430,943.9019.1 %5.0957.38994.55-3.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี17,684.506,657.0062.4 %5.0766.38237.2269.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง204,923.6921,450.7689.5 %5.01,393.14719.0048.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,749.7632,194.65-81.4 %0.02,297.401,054.1754.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,739.2521,855.96-103.5 %0.02,974.491,328.8255.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช95,791.2160,000.0037.4 %5.02,102.02782.8062.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,656.074,378.60-19.8 %0.01,014.041,321.90-30.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,913.851,138.0060.9 %5.0766.83334.8956.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,873.2930,012.0030.0 %5.05,603.112,893.6148.4 %5.0
รวม 1,891,312 946,049 49.98 % 101,979 55,701 45.38 %