จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,932.601,185.0059.6 %5.0538.63286.1546.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,875.1927,843.00-3.6 %0.0536.541.8599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,063.3816,249.28-46.9 %0.065.67196.33-199.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,898.902,723.0069.4 %5.061.25300.52-390.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,489.961,774.0049.2 %5.0885.03175.9480.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,800.012,310.0017.5 %5.0342.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช34,181.8021,331.0637.6 %5.06,500.731,292.2980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34149.1566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,655.45384.0089.5 %5.0204.8372.4164.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,626.79403.0088.9 %5.0178.0072.5259.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,711.341,458.0060.7 %5.0462.0370.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,430.8066.0098.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,665.88513.0086.0 %5.0246.14107.8956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,560.37551.0084.5 %5.0353.5369.7780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,665.17790.0078.4 %5.0265.3846.7082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,142.871,641.0068.1 %5.0603.8136.0194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,650.98317.0091.3 %5.0274.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,663.42274.0092.5 %5.0369.0570.6580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,953.10894.0077.4 %5.0297.8776.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,904.04666.0088.7 %5.0231.8734.3685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,636.39517.0085.8 %5.0383.3372.4981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,505.07426.0087.8 %5.0407.1778.9380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,017.76575.0085.7 %5.0337.0671.9478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,765.60278.0092.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,595.00489.0086.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,481.24320.0090.8 %5.0173.81114.0034.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง4,464.19414.0090.7 %5.0227.6075.0567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,432.21484.0085.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,928.383,793.20-29.5 %0.0747.82105.8085.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,091.905,175.00-67.4 %0.0573.49262.2054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช4,009.884,679.19-16.7 %0.0532.37362.9031.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35116.8561.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,684.90893.0066.7 %5.06,382.02173.8597.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,824.72987.0065.1 %5.0718.66240.3566.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง651.291,255.00-92.7 %0.0389.33349.6010.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.7717.9497.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,222.251,746.0045.8 %5.0880.93621.7329.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,053.6627,338.84-126.8 %0.04,725.275,382.10-13.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,699.031,719.0053.5 %5.01,533.47166.1889.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,129.122,162.0057.8 %5.01,603.55596.8062.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,826.635,116.19-33.7 %0.01,071.091,705.25-59.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,980.315,415.54-81.7 %0.0644.90765.33-18.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,681.984,602.3131.1 %5.02,116.972,496.31-17.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,474.442,262.0034.9 %5.0937.97391.0558.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช6,874.5913,238.60-92.6 %0.01,212.72279.4577.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช120,048.91140,850.00-17.3 %0.0495.38387.6021.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,205.4213,772.17-49.6 %0.03,471.276,166.55-77.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,890.002,680.0031.1 %5.0976.01890.158.8 %4.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,194.671,844.40-54.4 %0.0550.45152.0072.4 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,349.271,358.0042.2 %5.072.7779.58-9.4 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,386.23790.0043.0 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,867.75528.0071.7 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,601.681,726.0052.1 %5.0899.57116.9787.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,828.35970.0065.7 %5.0740.28307.8458.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,746.954,465.92-19.2 %0.0976.02250.5574.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,385.4537,013.00-479.6 %0.01,926.803,059.76-58.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,044.396,626.0017.6 %5.01,584.52607.4061.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,021.273,107.0022.7 %5.01,109.12283.8574.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,489.4011,724.00-38.1 %0.01,394.72107.5492.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,712.911,208.0067.5 %5.01,127.77902.0020.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,956.886,347.67-60.4 %0.01,109.13309.0972.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,428.832,944.0033.5 %5.01,261.08120.2190.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,947.442,490.9549.7 %5.01,332.65764.2342.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,272.914,508.00-37.7 %0.0861.9172.4191.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช21,796.634,208.5280.7 %5.0579.60291.6549.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช3,929.693,853.002.0 %1.0453.57283.5037.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 154,025.91102,977.4633.1 %5.02,128.932,222.02-4.4 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 28,513.5119,701.8730.9 %5.0791.69581.2826.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,448.741,577.0035.6 %5.0519.61107.9779.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,729.564,631.002.1 %1.01,071.10423.1060.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,217.291,413.0056.1 %5.0823.88428.1848.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,298.2110,134.00-91.3 %0.01,242.23360.7271.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,506.822,678.0023.6 %5.0899.96199.5077.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,925.372,595.0047.3 %5.01,833.4874.1796.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,011.554,949.3117.7 %5.01,025.52698.2531.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช21,609.025,790.1373.2 %5.0768.32252.2967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)21,941.909,354.0057.4 %5.02,820.43734.7973.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 134,001.4712,651.8762.8 %5.0921.49161.5682.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,944.4111,019.0064.4 %5.01,719.171,099.1636.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 328,720.9112,126.2757.8 %5.02,582.92582.3377.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,565.4012,810.395.6 %2.51,342.58453.0766.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,297.173,861.0038.7 %5.0289.62102.6064.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,377.8713,055.3524.9 %5.0241.06320.36-32.9 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,184.3315,953.8258.2 %5.0314.8963.1879.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช87,296.6857,357.0034.3 %5.01,752.691,757.62-0.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,911.2214,868.0061.8 %5.01,197.10564.6352.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล32,642.0215,276.0053.2 %5.01,101.09279.8574.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช161,993.80476.4099.7 %5.01,125.211,113.741.0 %0.5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช30,902.5213,149.1957.4 %5.0809.96169.1479.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช461,034.44118,401.6674.3 %5.01,154.801,276.19-10.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,209.248,995.0053.2 %5.0889.09325.1963.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,682.3027,913.0038.9 %5.0888.35518.9041.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,807.8430,943.9020.3 %5.0957.38994.55-3.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี17,943.616,657.0062.9 %5.0766.38237.2269.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง207,926.2321,450.7689.7 %5.01,393.14719.0048.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,009.8332,194.65-78.8 %0.02,297.401,600.9930.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,896.6021,855.96-100.6 %0.02,974.491,328.8255.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช97,194.7460,000.0038.3 %5.02,102.02782.8062.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,709.644,378.60-18.0 %0.01,014.041,321.90-30.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,956.541,138.0061.5 %5.0766.83334.8956.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,501.4730,012.0031.0 %5.05,603.112,893.6148.4 %5.0
รวม 2,198,946 1,130,618 48.58 % 108,654 57,846 46.76 %