จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,693.0970.073.7 %457.6100.378.1 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์27,118.67,484.272.4 %193.636.581.2 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,664.47,484.213.6 %163.70.999.4 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,326.85,339.7-60.5 %723.9227.768.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,962.22,552.013.8 %647.80.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,914.59,685.042.7 %2,568.41,060.658.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,488.1472.086.5 %464.7133.071.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,757.51,000.073.4 %436.0114.073.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,483.0466.086.6 %237.8114.052.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,618.51,695.063.3 %574.795.083.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,141.81,666.059.8 %483.1114.076.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,245.31,166.072.5 %250.335.985.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,674.9981.073.3 %276.795.065.7 %
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,273.84,676.511.3 %761.7227.170.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,555.81,413.044.7 %572.3192.666.3 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,817.81,697.039.8 %647.8271.158.2 %
สำนักงานชลประทานที่ 140.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,433.01.0100.0 %447.30.00.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,410.63,685.876.1 %5,287.71,128.378.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,310.72,100.09.1 %524.50.999.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,616.02,445.647.0 %1,064.5654.338.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ท่าอากาศยานหัวหิน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,251.81,956.039.8 %847.4492.341.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,323.81,457.037.3 %61.774.1-20.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,371.2183.086.7 %68.246.531.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,448.51,230.072.4 %85.652.239.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,225.11.0100.0 %742.90.999.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,835.41,031.063.6 %609.80.999.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.03,737.10.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,056.73,924.0-28.4 %1,407.4874.037.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,920.66,357.08.1 %1,446.51,055.427.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.02,424.00.0 %0.0367.20.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,534.33,285.87.0 %935.1463.950.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,089.9337.691.7 %819.0445.545.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,170.73,614.030.1 %780.999.787.2 %
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,986.10.00.0 %748.90.00.0 %
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,821.11,125.060.1 %514.7344.733.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,592.05,263.254.6 %1,370.457.395.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,311.01,638.050.5 %761.9164.078.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 20.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 114,672.712,255.316.5 %1,330.90.999.9 %
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,654.94,520.578.1 %133.5571.9-328.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล0.016,008.00.0 %0.01,616.10.0 %
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์663,580.0318,228.052.0 %3,409.5292.191.4 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,062.23,519.056.4 %931.8760.218.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,453.61,274.048.1 %495.70.00.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 894,882 428,179 0 % 31,946 10,398 0 %