จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,800.83970.0074.5 %5.0457.6399.2678.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์27,910.427,484.2273.2 %5.0193.5736.4881.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,917.347,484.2216.1 %5.0194.590.9599.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,297.841,052.1054.2 %5.069.49167.21-140.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,423.895,339.70-56.0 %0.0723.87227.7168.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,048.672,552.0016.3 %5.0647.810.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์17,408.399,685.0044.4 %5.02,568.421,060.6158.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,406.09789.0082.1 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,584.66466.0087.0 %5.0237.78114.0052.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,867.161,000.0074.1 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,753.341,695.0064.3 %5.0574.6895.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,589.89472.0086.9 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,369.281,166.0073.3 %5.0250.2835.9385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,262.771,666.0060.9 %5.0483.09114.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,782.18981.0074.1 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,427.814,676.5013.8 %5.0761.65227.0570.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,956.744,236.00-7.1 %0.0990.10868.8912.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,630.401,413.0046.3 %5.0572.25192.6266.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,596.19757.0070.8 %5.0579.7361.4989.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,079.381,671.3045.7 %5.0666.83258.5561.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,886.532,177.0055.4 %5.0952.05396.9358.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,900.061,697.0041.5 %5.0647.81271.0658.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1424,331.7419,056.7921.7 %5.08,770.367,600.0013.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,533.244,400.00-24.5 %0.0761.90304.6160.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,860.583,685.8076.8 %5.05,287.711,128.2878.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,379.442,100.0011.7 %5.0524.54146.4072.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,750.732,445.5548.5 %5.01,064.50621.5641.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,914.001,668.6042.7 %5.0647.81296.2654.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,720.689,961.0121.7 %5.01,180.26310.3673.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน79,954.9636,479.6154.4 %5.0469.01118.2574.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,697.7827,276.03-85.6 %0.03,874.562,460.5036.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,346.781,956.0041.6 %5.0847.41102.2587.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,391.671,457.0039.1 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,411.25183.0087.0 %5.068.2246.4631.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,578.431,230.0073.1 %5.085.6052.2039.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,348.44853.0080.4 %5.0742.890.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,965.161,031.0065.2 %5.0628.79582.477.4 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,982.653,737.116.2 %3.0626.43168.4673.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,145.993,924.00-24.7 %0.01,415.13873.9738.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,122.696,357.0010.8 %5.01,446.481,055.3927.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,105.951,461.2571.4 %5.0704.86128.0581.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,102.838,624.185.3 %2.51,636.640.9599.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,753.7415,572.00-13.2 %0.01,928.491,385.5028.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,029.962,424.0078.0 %5.0628.79367.2141.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,637.493,285.809.7 %4.5935.09463.9250.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,644.692,249.0038.3 %5.0856.97274.9767.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,209.32337.6292.0 %5.0818.95445.5545.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,321.653,614.0032.1 %5.0780.9099.7187.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,306.852,500.0077.9 %5.0748.89415.2644.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 58,539.1419,083.3467.4 %5.01,018.661,048.84-3.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,903.471,125.0061.3 %5.0514.68344.6833.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,146.435,263.2056.7 %5.01,465.4857.2896.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,183.161,564.2062.6 %5.0609.78207.5866.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,100.615,454.1432.7 %5.01,427.45587.5758.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,407.681,638.0051.9 %5.0761.90163.9778.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,289.383,370.0021.4 %5.01,066.371.9599.8 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์56,777.60153,160.00-169.8 %0.05,468.171,021.0481.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 115,101.1112,255.3118.8 %5.01,330.86557.6558.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 252,259.1711,750.4077.5 %5.01,654.84560.6066.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,471.011,931.97-31.3 %0.0264.25209.0020.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,257.974,520.5078.7 %5.0133.50571.90-328.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์682,954.63318,228.0053.4 %5.03,409.50292.1291.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน62,155.063,460.0094.4 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี48,684.1711,922.0075.5 %5.0815.46307.6562.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล62,237.0816,008.0074.3 %5.0951.511,616.11-69.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,349.8918,576.00-7.1 %0.02,257.73978.5556.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,297.603,519.0057.6 %5.0931.79760.1918.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,525.251,274.0049.5 %5.0495.69229.8453.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,031.3913,941.0022.7 %5.05,280.412,716.5148.6 %5.0
รวม 1,529,120 835,343 45.37 % 81,369 37,308 54.15 %