จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,640.2893.066.2 %454.0126.172.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,736.53,306.069.2 %70.364.97.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,403.03,986.69.5 %815.3110.686.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,383.01,794.059.1 %682.231.695.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี18,749.115,072.019.6 %2,279.6533.576.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,818.8984.074.2 %203.1100.850.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,610.7532.085.3 %396.685.578.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,547.7600.083.1 %143.60.999.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,708.2418.088.7 %166.647.671.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,174.4826.080.2 %305.747.584.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,503.5480.086.3 %411.670.982.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,431.31,939.064.3 %377.3108.471.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,407.61,306.070.4 %258.757.677.7 %
ด่านศุลกากรบ้านแหลม0.0781.50.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,181.95,845.752.0 %1,176.61,082.28.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี0.00.00.0 %0.0133.90.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,005.51,813.054.7 %1,005.5465.453.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี11,016.73,182.071.1 %820.5532.235.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,142.51,594.249.3 %739.2419.943.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,787.42,776.059.1 %2,108.41,041.450.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,575.02,944.5-14.4 %533.7393.726.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,467.53,542.020.7 %1,271.71,039.718.2 %
ส.ป.ก. เพชรบุรี2,606.09,530.0-265.7 %948.1223.376.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี5,674.315,128.0-166.6 %1,176.62,102.6-78.7 %
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,991.911,580.0-65.6 %2,690.9793.370.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี3,979.32,736.031.2 %796.3849.7-6.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,625.5817.068.9 %492.00.999.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,087.91,062.065.6 %606.1219.663.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,301.93,372.121.6 %815.3111.686.3 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,122.19,017.01.2 %1,937.32.899.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,505.90.00.0 %1,176.6332.271.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี932.81,826.0-95.8 %438.3345.221.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี14,937.314,253.14.6 %3,553.6218.693.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,349.61,820.058.2 %853.3477.644.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,976.33,470.630.3 %929.4621.333.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,428.73,057.010.8 %759.0194.474.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,726.13,928.0-5.4 %627.5591.55.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,344.12,363.029.3 %701.236.594.8 %
สพ.เพชรบุรี11,274.12,097.081.4 %750.1310.858.6 %
รจก.เพชรบุรี 49,059.945,801.06.6 %1,135.5417.963.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,820.6946.066.5 %492.0173.464.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,776.33,659.523.4 %1,043.5288.872.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,169.12,197.057.5 %682.2307.954.9 %
สปส.จ.เพชรบุรี4,057.64,137.5-2.0 %888.3173.680.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,616.31,438.860.2 %796.3136.182.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,003.013,220.05.6 %3,531.3355.389.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.00.00.0 %0.00.00.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)0.09,668.80.0 %0.0540.80.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 230,999.19,868.868.2 %1,684.7170.989.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,770.91,303.072.7 %403.4197.651.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี49,367.735,887.427.3 %1,143.345,368.0-3,868.3 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี0.024,374.00.0 %0.00.00.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,815.912,018.939.3 %614.028,374.6-4,521.6 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด317,600.017,710.094.4 %3,394.3626.281.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,831.920,970.9-93.6 %1,823.41,660.29.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,311.13,076.028.6 %720.2315.056.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี5,884.51,623.072.4 %587.1272.053.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี16,802.415,483.77.8 %4,888.64,246.513.1 %
รวม 746,535 329,232 56 % 57,300 96,876 -69 %