จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,677.83893.0066.7 %5.0454.02126.0672.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,889.343,305.9569.6 %5.070.3064.927.6 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,465.653,986.5710.7 %5.0815.30110.6086.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,445.401,794.0059.6 %5.0682.1931.6495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี19,016.0215,072.0020.7 %5.02,279.55533.4976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,598.19600.0083.3 %5.0143.580.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,470.381,306.0070.8 %5.0258.6957.5777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,873.15984.0074.6 %5.0203.07100.8450.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,662.06532.0085.5 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,760.99418.0088.9 %5.0166.6247.6171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,233.83826.0080.5 %5.0305.7347.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,553.32480.0086.5 %5.0411.5770.9382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,508.581,939.0064.8 %5.0377.32108.3871.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,182.82781.5564.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,355.325,845.6752.7 %5.01,176.601,082.208.0 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0833.67133.9483.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,062.551,813.0055.4 %5.01,005.46199.6680.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี11,173.523,182.0071.5 %5.0820.46532.2035.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,187.251,594.2050.0 %5.0739.24419.9043.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,884.022,776.0059.7 %5.02,108.411,041.4050.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,611.612,944.50-12.7 %0.0533.70393.7426.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,531.123,542.0021.8 %5.01,271.681,039.6618.2 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,755.229,530.00-153.8 %0.0948.12223.2576.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี6,366.7015,128.01-137.6 %0.01,176.602,102.56-78.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,091.4711,580.00-63.3 %0.02,690.91793.2570.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,035.953,704.008.2 %4.0796.28102.2187.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,424.02817.0076.1 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,131.831,062.0066.1 %5.0606.12219.6463.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,363.103,372.1222.7 %5.0815.30111.5586.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,251.969,016.992.5 %1.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,584.264,565.0018.3 %5.01,176.63332.1671.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,269.551,826.0044.2 %5.0682.19345.1649.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,149.9714,253.085.9 %2.53,553.60218.5793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,411.551,820.0058.7 %5.0853.33477.5844.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,047.103,470.6531.2 %5.0929.40621.3133.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,477.483,057.0012.1 %5.0759.02194.3774.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,215.253,928.006.8 %3.0948.41591.4837.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,391.752,363.0030.3 %5.0701.2036.5594.8 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,434.582,097.0081.7 %5.0750.13310.7558.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 49,758.2145,801.008.0 %4.01,135.51417.9163.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,860.80946.0066.9 %5.0492.03173.3964.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,844.273,659.4524.5 %5.01,043.51288.8072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,242.702,197.0058.1 %5.0682.18307.9454.9 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,115.314,137.53-0.5 %0.0888.25173.5780.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,667.791,438.8360.8 %5.0796.28136.1282.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,176.6611,021.0022.3 %5.03,500.35326.7590.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,623.019,668.7833.9 %5.02,866.75540.7781.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 231,440.329,868.8168.6 %5.01,684.72170.9089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1600,766.3113,613.2297.7 %5.0917.7034.5196.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,838.791,303.0073.1 %5.0403.36197.6051.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,097.9812,018.8940.2 %5.0613.9616,302.00-2,555.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด322,120.9717,710.0094.5 %5.03,394.30626.2481.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี51,508.1135,887.4330.3 %5.01,143.271,726.18-51.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี92,318.1724,374.0073.6 %5.0850.18404.6252.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,196.7023,434.8316.9 %5.0931.153,198.36-243.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี16,678.6614,083.0015.6 %5.0696.23220.7068.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,986.0920,970.92-90.9 %0.01,823.441,660.209.0 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,372.443,076.0029.7 %5.0720.22315.0556.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,149.981,623.0060.9 %5.0587.10271.9953.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี18,655.2715,483.6717.0 %5.04,888.581,197.0075.5 %5.0
รวม 1,523,963 418,522 72.54 % 65,234 41,604 36.22 %